Elevhälsan

Elevhälsan är ett samlingsnamn för det som tidigare kallades elevvård och skolhälsovård.

Skolan är en arbetsplats där många barn och vuxna möts. Att erbjuda eleverna bästa
möjliga uppväxtmiljö i skolan är en angelägenhet för skolledare, lärare och all övrig personal.

Skollagen föreskriver att elever skall ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Under rektors ledning utgör dessa en samlad Elevhälsa som skall skapa förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål (skollagen 2 kap 25§).

Elevhälsans medicinska del – Skolhälsovården -

är främst förebyggande och erbjuder eleverna hälsokontroller, vaccinationer och enkla sjukvårdsinsatser och ska ses som en fortsättning på barnavårdscentralens förebyggande hälsoarbete. 

Skolsköterska

Skolsköterskan, som genom hälsoundersökning möter alla elever, kan ge vägledning i hälsofrågor, ge råd utifrån medicinska aspekter och dessutom fånga upp elever med socialmedicinska och psykosociala problem, som också kan vara en orsak till ohälsa.

I samarbete med elev, föräldrar och personal i skolan, kan skolsköterskan hjälpa elever med att hantera många olika svårigheter.

Skolläkare

Inom skolhälsovården finns också en skolläkare som är till för samtliga elever i skolan. Skolläkarens arbete är främst av förebyggande och hälsoinriktad karaktär, samt utgörs av medicinska och psykiatriska insatser vid skolrelaterade hälsoproblem.

Skolsköterskorna ansvarar för bokning och samordning av läkarbesök.

Skolpsykolog

Skolpsykologen ingår i skolans elevhälsa.  Psykologen arbetar utifrån kunskap om barns och ungdomars psykologiska och kognitiva utveckling i syfte att främja utveckling och undanröja hinder för inlärning.

Psykologen gör sina bedömningar och utredningar utifrån en vetenskapligt grundad kunskap och kan utifrån detta vara delaktig i uppdraget att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Psykologen kan också remittera eller samverka med andra instanser t ex BUP, Socialtjänsten, Resursteamet och Habilitering.

Kurator

Skolkuratorn tillför social och psykosocial kompetens i elevhälsoteamet. Viktigaste arbetsuppgift är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för eleverna i skolan. Detta sker bl a genom förebyggande arbete på individ- grupp- och organisationsnivå.

En stor del av skolkuratorns arbete handlar om värdegrundsfrågor, övningar i grupp samt samtal. Samtalen sker med enskilda elever, med elevgrupper/klasser, med föräldrar och med personal. Det kan vara motiverande, stödjande, bearbetande och insiktsskapande samtal samt handledning/konsultation.

Kuratorn är skolans sakkunniga i sociala frågor och gör kartläggningar och bedömningar i dessa situationer för enskilda elever och elevgrupper, är en länk till Socialtjänsten samt är aktiv i utvecklingsarbeten både i skolan och med andra aktörer. Kuratorn samverkar med övriga resurser i samhället bl a fältassistenter/fritid, polis och ungdomsmottagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till elevhälsans yrkesgrupper finns på respektive skolas hemsida, länk till skolornas hemsidor finns till upp till höger under länkar.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-10