Fritidshem

Du gör ett fritidshemsval för ditt barn i samband med att du gör ett skolval i Täby skolvalssystem.

Om fritids

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Fritidshemmets uppdrag är att stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem erbjuds elever från och med den 1 augusti det år eleven börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

I regel är fritidshemmen öppna vardagar mellan kl 07.00-18.00  före och efter skolan/förskoleklassen. De flesta skolor erbjuder inskriven fritidsverksamhet för elever som går i årskurs 4-6 men det kan se olika ut. Inom några geografiska områden är det den närbelägna fritidsgården som erbjuder öppen eller inskriven verksamhet för de äldre barnen. Kontakta skolans rektor för information om vad som gäller på din skola och läs mer här om vilka fritidsgårdar som erbjuder inskriven fritidsverksamhet.

Att välja fritids

Fritidsvalet görs i samband med att du väljer skola för ditt barn. Det kan även göras i efterhand. Du loggar in med e-legitimation/bank-id i skolvalssystemet (länk till höger). Du som inte bor i Täby eller är på väg att flytta hit kan göra val utan e-legitimation/bank-id, men behöver sedan e-legitimation/bank-id för att se/ändra dina val. Har du ingen e-legitimation/bank-id kontaktar du din bank eller Skatteverket som hjälper dig att få en sådan.

Om du byter skola för ditt barn så glöm inte att även hantera fritidshemsplatsen, platsen på den gamla skolan behöver sägas upp och du registrerar ett nytt fritidshemsval i samband med den nya skolansökan.

Att säga upp fritidsplats

Uppsägningstiden på fritids är en månad om eleven deltagit i verksamheten. Registrerar du uppsägningen senare än en månad till önskat avslutningsdatum gör skolans handläggare en datumjustering på avslutet.

För att säga upp fritidsplats behöver du en e-legitimation/bank-id.
Om du inte har e-legitimation/bank-id sedan tidigare kan du kontakta din bank eller Telia så hjälper de dig.

Regler

Fritidshem erbjuds elever vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller är föräldraledig för vård av annat barn. Fritidshem erbjuds också om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, eller om eleven har behov av särskilt stöd i form av utbildning i fritidshem till stöd i sin utveckling. 

Avgifter

Avgifter debiteras vårdnadshavare folkbokförd på samma adress som barnet och kommunen tillämpar maxtaxa. Det innebär att avgiften är inkomstrelaterad men med en maximalt högsta avgift per barn. Avgift tas ut från och med första inskolningsdagen till och med sista placeringsdagen. Den betalas för innevarande månad och 12 månader per år.

Kommunen skickar faktura på avgiften och betalningen ska vara kommunen tillhanda senast på förfallodagen. Sen betalning medför debitering av ränta enligt Räntelagen. 

Aktuella avgifter och detaljerade regler finner du i via den relaterade länken här till höger. Där finns även blankett för anmälan om autogiro. För e-faktura, kontakta din bank.

Syskonrabatt
Avgift utgår för första, andra och tredje barnet enligt taxan. Från och med fjärde barnet utgår ingen avgift. Syskonrabatt gäller inom och mellan både kommunalt och enskilt bedriven verksamhet. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet o.s.v. oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas. Med syskon menas barn folkbokförda på samma adress.

Maxtaxa
Högsta avgift debiteras vårdnadshavare om ingen inkomst anges till dess att hushållet anger inkomst. Hushåll med en sammanlagd månadsinkomst som understiger maxtaxan kan lämna in inkomstuppgift för beräkning av avgiften på kommunens hemsida under e-tjänster i det webbaserade barn- och skolvalssystemet, Inkomstuppgifter som lämnas måste styrkas med kopia av lönebesked och/eller annan inkomst. Om uppgifterna inte lämnas in till kommunen inom tre månader görs ingen justering av avgiften.

Genom att klicka på den relaterade länken till höger finner du Täbys fullständiga regeldokument gällande avgifter och regler för fritids, förskola och annan omsorg.

En plats omfattar en ramtid på 52,5 timmar per vecka med ett flexibelt öppethållande. Under läsåret ingår lektionstiden i ramtiden. Öppettiderna, baserade på ramtiden anpassas efter föräldragruppens behov.

Ett undertecknat placeringskontrakt gällande fritidsplats innebär att vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna tagit del av kommunens regler och därmed förbundit sig att följa dessa. 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-26