Resursskolor

Alla elever i grundskolan ska bli placerade i en skola och i en klass. Huvudregeln är att det är i denna klass som särskilt stöd ska ges till elever som är i behov av det. Bara om det finns särskilda skäl får detta stöd ges utanför klassen. Det sker i så fall enskilt eller genom att eleven placeras i en särskild undervisningsgrupp inom skolenheten, båda med sikte på att eleven därefter ska kunna återvända till sin ordinarie klass.

Enskilda skolhuvudmän kan ha så kallade "resursskolor" som är självständiga enheter. Enskilda skolhuvudmän/fristående grundskolor får begränsa öppenhetskravet enligt 10 kap. 35 § i skollagen till att endast erbjuda utbildning till elever som är i behov av särskilt stöd.

Inom kommunal verksamhet kan en elev placeras i andra lokaler med annan personal som en tillfällig åtgärd för att under en begränsad tid få undervisning utanför den ordinarie klassen. Rektor på elevens ordinarie skola förblir ansvarig rektor för eleven enligt skollagen.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-10