Grundsärskolan

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.
I Täby erbjuds undervisning i grundsärskola. Det finns även möjlighet att söka gymnasiesärskola och vuxenutbildning, Lärvux.

Grundsärskola

Utbildningens syfte är att grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Vilken form som bäst passar ditt barn avgörs med stöd av utredningar och övrig kunskap som finns om ditt barns utvecklingsnivå.

Vill du att ditt barn ska tas emot i grundsärskolan ansöker du hos Utbildningsenhetens stab för myndighetsutövning. Din ansökan ska vara styrkt med utredningar. Ett särskilt team vid staben för myndighetsutövning gör en bedömning av om eleven har rätt till plats. Efter beslutet görs skolvalet i samråd med föräldrarna. Beslutet kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Om ditt barn tas emot i grundsärskola kan du som förälder/vårdnadshavare välja mellan att låta ditt barn gå i en specifik särskolegrupp eller gå i en grundskoleklass. Ditt barn undervisas då enligt grundsärskolans kursplaner.

Har du frågor kring rätten till grundsärskola vänder du dig till samordnaren för grundsärskolan. Du hittar kontaktuppgifter ut till höger. I listan ser du vilka skolor i Täby som har tränings- eller grundsärskola.

Byängsskolan: Fristående grundsärskola, förskoleklass upp till årskurs 9,
telefon rektorsexpedition: 08-544 707 00.
http://www.byangsskolan.se

Habiliteket: Fristående grundsärskola med inriktning träningsskola samt fritids för barn med flerfunktionsnedsättning. Förskoleklass upp till år nio, även gymnasiesärskola (från hösten 2017) samt korttidshem.
Telefon till expeditionen: 08-47 44 610
http://www.habiliteket.se

Mellansjö grundsärskola: Fristående grundsärskola (och grundskola), för barn i behov av särskilt stöd. Verksamheten startar höstteminen 2015. Årskurs 1-9
Telefon till rektor Bernt Andersson: 08 510 10 160
http://www.solhagagruppen.se/barn-unga/skola/

Myrängsskolan:
Kommunal grundsärskola, förskoleklass till årskurs 5, telefon rektorsexpedition: 08-55 55 84 00
http://www.taby.se/myrangsskolan

Täby grundsärskola: Kommunal grundsärskola årskurs 6-9,
Telefon till rektor Eva Bergström: 08-55 55 84 90
Täby grundsärskola startar hösten 2015 och finns i samma lokaler som Täby gymnasiesärskola.
http://www.taby.se/tabygrundsarskola 

Capellaskolan (f.d. Kristinaskolan): Fristående grundsärskola för barn med autism, förskoleklass till årskurs 9, telefon: 070-1835521 och 070-9616492
http://www.capellaskolan.se

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.
 
Gymnasiesärskolan erbjuder nationella, specialutformade och individuella program.

Särvux

Särvux är en egen skolform som vänder sig till utvecklingsstörda vuxna som vill komplettera sin utbildning. Länk till Täbys särvuxverksamhet Lärvux finns här till höger.

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-31