Start / Barn och utbildning / Elev 6-16 år / Kvalitet och jämförelser

Kvalitet och jämförelser

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla sin verksamhet. Ett sätt att synliggöra det arbetet är att redovisa olika kvalitetsmått. Inom Täbys grundskolor har vi ett jämförelsesystem där nyckeltal och enkäter redovisas, både för kommunala och fristående skolor.

Jämför skolor i Täby

Du kan hämta information om grundskolorna i Täby, kommunala och fristående, via vårt jämförelseverktyg. Med jämförelseverktyget kan du ställa olika skolors information och resultat mot varandra. Länken till jämförelsesystemet hittar du här till höger.

Systematiskt kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Planering, uppföljning och utveckling av verksamheten ska även genomföras på förskole- och skolenhetsnivå.

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs och inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för verksamheten i skollag och i andra föreskrifter (nationella krav) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.


Täby kommuns verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges instrument för att styra och följa upp sin verksamhet och ekonomi. Verksamhetsplanen innehåller mätbara mål som tillsammans med ekonomin ska följas upp med hjälp av nyckeltal och enkäter.

Här beskrivs även de förändringar som behöver genomföras och vi får en översikt över kommande år. I verksamhetsplanen kan vi tydligt beskriva vad vi åstadkommer och vilket resultat vi får.

Insynsverksamhet

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolan men kommunen har insynsrätt i de skolor man själv inte bedriver men som är verksamma i kommunen. Insyn i den fristående grundskolan regleras genom skollagen. Insyn i verksamheten syftar till att kommunen ska vara informerad om hur den fristående skolans verksamhet utvecklas.

Kommunens rättighet att utöva insyn ger dock inte någon rätt för kommunen att göra eventuella påpekanden gentemot den fristående skolan. Den rätten har skolinspektionen.

Täby kommun utför insynsbesök i fristående grundskolor sedan 2014. Kort sammanställning av besöken redovisas muntligt till barn- och grundskolenämnden, ingen skriftlig rapport görs. Om det vid insynsbesöket framkommer brister uppmärksammas skolinspektionen på detta.

Täby kommun tar in information genom årliga enkäter och resultatet presenteras i tjänsten Jämförservice (länk till höger).

Nämndsammanträden förläggs till olika grundskolor i kommunen, kommunala så väl som fristående, och då får skolan ett tillfälle att presenterar sig och sin verksamhet. Kontinuerliga utförarmöten anordnas också för samtlig rektorer i Täby kommun.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-02