Skolskjuts

Rätten till skolskjuts i Täby kommun för elever i grundskola eller grundsärskola regleras i skollagen och i kommunens riktlinjer för skolskjuts. Skolskjuts kan beviljas mellan en plats i anslutning till elevens hem och elevens skola.

I Täby kommun kan även elever i förskoleklass omfattas av rätt till skolskjuts, under samma förutsättningar som elever i grundskola eller grundsärskola. Även resor till och från fritidshem kan beviljas, trots att de inte ingår i rätt till skolskjuts enligt skollagen.

Elev i närmast belägna kommunala skola

Huvudregeln vid bedömning av rätt till skolskjuts är att eleven går i den närmast belägna kommunala skolan, eller den kommunala skola i vilken kommunen har erbjudit en placering om den närmast belägna skolan inte kan erbjuda plats. Det krävs också att minst ett av kriterierna för skolskjuts (A-C nedan) är uppfyllda.

Elev i fristående skola i hemkommunen/ annan kommunal skola

Väljer eleven att gå i en annan skola än den närmast belägna kommunala skolan beviljas skolskjuts endast om:

Eleven hade haft rätt till skolskjuts om han eller hon hade gått i sin närmast belägna kommunala skola eller den kommunala skola i vilken kommunen har erbjudit en placering, skolskjuts kan ske utan merkostnader för kommunen samt att minst ett av kriterierna för skolskjuts (A-C nedan) nedan är uppfyllda.

Kriterier för skolskjuts

A) Färdvägens längd

För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet från elevens bostad till skolan vara:

Minst 2 km för förskoleklass
Minst 2 km för årskurs 1-3
Minst 3 km för årskurs 4-6
Minst 5 km för årskurs 7-9

B) Trafikförhållanden

Efter särskild prövning kan skolskjuts från elevens bostad till skolan också beviljas på grund av svåra trafikförhållanden, dvs. om färdvägen är klassad som särskild trafikfarlig eller riskfylld.

C) Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet

Skolskjuts kan också beviljas elever som på grund av en varaktig funktionsnedsättning eller på grund av andra särskilda omständigheter har stora svårigheter att ta sig till och från skolan. Behovet ska styrkas genom läkarintyg eller motsvarande.

Växelvis boende

Vid växelvis boende kan eleven få skolskjuts från båda adresserna. Det krävs dock att båda bostadsadresserna är belägna i Täby kommun, att det är ett växelvis boende av varaktig och regelbunden karaktär samt att minst ett av kriterierna för skolskjuts är uppfyllda.

Färdmedel

Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget och kan ske med:

- Kollektiva färdmedel
- Särskild skolskjuts (taxi)
- Vårdnadshavare med egen bil

Skolskjuts innebär alltid i första hand resor med kollektiva färdmedel. Kommunen ersätter dessa resor med kostnaden för en terminsbiljett för SL-trafiken (SL Access-kort). Det är endast i särskilda fall som bestämmelserna om skolskjuts med övriga färdmedel tillämpas.

Du ansöker om skolskjuts genom vår självserviceplattform, länken finner du till höger på denna sida. Du behöver ha en e-legitimation för att genomföra ansökan.

Du som vårdnadshavare köper själv in buss/tåg-kortet till ditt barn och om din ansökan beviljas ersätter kommunen sedan ditt utlägg (terminskort skolungdom, reducerat pris). Observera, glöm inte att registrera kortet på Mitt SL så ersätter SL kortet vid förlust.

För mer information gällande skolskjutsbestämmelserna, se Täby kommuns riktlinjer för skolskjuts.

Klagomål på skolskjuts

Om du vill lämna klagomål på den skolskjuts du eller ditt barn är beviljad, till exempel att bilen inte kommer på utsatt tid, så registrera gärna klagomålet på vår sida för synpunkter och klagomål. Du kan även kontakta vår kundsupport som då registrerar ärendet för uppföljning och åtgärd.

Avbokning av resa

För att avboka en resa kontaktar du DRT Solutions kundtjänst:

Telefon: 08-128 151 71
E-post: persontransporter.taby@drtsolutions.eu

Så här fungerar skolskjuts från och med 21 augusti 2017

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-06-29