Start / Barn och utbildning / Elev 6-16 år / Skolval / Vanliga frågor om skolvalet

Vanliga frågor om skolvalet

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om skolvalet, både för dig som ska göra ett skolval under skolvalsperioden men även för dig som är nyinflyttad/vill välja en skola i Täby under innevarande termin.

Vilka ska göra skolvalet under skolvalsperioden?

Vilka gör skolval under övrig tid på året?

När är skolvalet?

Hur gör jag skolvalet?

Hur många alternativ ska jag ange?

Måste jag göra ett skolval?

Måste jag välja till årskurs 1 om mitt barn redan går i förskoleklass?

Kan jag söka fritidshemsplats samtidigt som jag gör skolvalet?

Har mitt barn rätt att börja förskoleklass ett år tidigare?

Jag vill att min sexåring börjar årskurs 1 i stället för förskoleklass

Hur får jag information om skolorna för att kunna göra ett bra val?

Vi är nyinflyttade och har inte gjort ett skolval, hur gör vi?

Hur ser turordningsreglerna ut?

Behöver jag göra skolvalet om det gäller val till en fristående skola?

Är det först till kvarn som gäller när skolvalet öppnar?

Kan jag göra skolvalet på pappersblankett?

Vår familj har skyddad identitet (sekretessmarkering), hur gör jag skolvalet?

Vad händer om jag inte gör ett skolval?

Jag är inte överens med barnets andra förälder om vilken skola vi ska välja - hur gör jag?

Om eleven har växelvis boende hos separerade föräldrar - kan den ena föräldern välja skola utan att den andra vet om det?

Vad händer om jag inte får plats på någon av de skolor jag sökt till?

Hur och när får jag besked om vilken skola jag fått plats på?

Jag har gjort ett val och ångrar mig. Vad gör jag?

Kan jag tacka nej till en skola jag fått plats på?

När gäller syskonförtur?

Vad betyder "relativ närhet"?

Går det att påverka möjligheten att få sitt förstahandsalternativ genom taktikval?

Jag ska välja en skola utanför Täby - ska jag göra skolvalet på webben?

Kan jag som boende utanför Täby välja en skola i Täby för mitt barn?


Vilka ska göra skolvalet under skolvalsperioden?

Du som är vårdnadshavare till ett barn i Täby väljer skola genom det webbaserade skolvalssystemet. Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs ska du göra ett skolval.

Går ditt barn i en skola som erbjuder nästa årskurs men vill byta skola så går det bra att ansöka om byte av skola under skolvalsperioden.

Vilka gör skolval under övrig tid på året?
Elever som är inflyttade efter skolvalsperioden eller elever som vill byta skola under pågående läsår.

När är skolvalet?
Valet inför kommande hösttermin pågår under cirka tre veckor i januari/februari. I december månad året innan får vårdnadshavare information om skolvalet genom ett brev hem och till e-postadressen om sådan finns registrerad sedan tidigare.

Hur gör jag skolvalet?
Du som vårdnadshavare gör valet val genom vår digitala självserviceplattform, https://service.taby.se/. En vårdnadshavare gör skolvalet i systemet, men båda måste sedan skriftligen godkänna ett placeringsbesked som skickas ut med posten när skolvalet är avslutat.

Plattformen använder funktionen e-legitimation för att säkerställa din identitet. Kontakta din bank eller Telia för att få en.

Hur många alternativ ska jag ange?
Du ska rangordna tre skolor när du gör ditt skolval under skolvalsperioden. Din ansökan hamnar först hos ditt valda alternativ 1, om de inte har möjlighet att bereda plats för ditt barn hamnar din ansökan hos alternativ 2 osv. Gör du en inflytts- eller bytesanmälan räcker det med att du anger ett alternativ men du kan registrera upp till tre val. Det viktiga är att du själv kontaktar skolorna för att höra om platstillgång.

Måste jag göra ett skolval?
Du måste göra ett val om ditt barn under höstterminen ska börja i:
Förskoleklass
Årkurs 1 om barnet inte gått i förskoleklass
Går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs

Måste jag välja till årskurs 1 om mitt barn redan går i förskoleklass?
Du behöver inte göra ett skolval, elever i förskoleklass går vidare till årskurs 1 i samma skola.

Kan jag söka fritidshemsplats samtidigt som jag gör skolvalet?
Ja, du ansöker om fritidshemsplats samtidigt som du gör skolvalet på webben. Registrerar du ett skolbyte så glöm inte att säga upp den tidigare fritidshemsplatsen och registrera ansökan om fritidshem på den skola ni önskar byta till om ditt barn är i fortsatt behov av fritidshemsplats.

Har mitt barn rätt att börja förskoleklass ett år tidigare?
Önskar du att ditt barn ska börja förskoleklass tidigare än höstterminen det år barnet fyller sex år kontaktar du rektor på aktuell skola. Du kan bli erbjuden placering i mån av plats.

Jag vill att min sexåring börjar årskurs 1 i stället för förskoleklass
Om du som vårdnadshavare begär det hos hemkommunen, ska barnet redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år jämställas med skolpliktiga barn i fråga om rätten att få börja skolan och är då med i skolvalet på lika villkor som de som ska göra skolval till årskurs 1. Observera att fristående- och kommunala skolor kan ha olika rutiner för skolval. Kontakta rektor på aktuell skola för att få veta mer.

Hur får jag information om skolorna för att kunna göra ett bra val?
Du kan läsa mera om skolorna på deras webbplatser eller genom att använda Täbys jämförelseverktyg. De flesta skolor har även informationskvällar inför skolvalet. Kontakta respektive skola för mer information.

Vi är nyinflyttade och har inte gjort ett skolval, hur gör vi?
Kontakta den eller de skolor som ni är intresserade av och hör om det finns plats, gör därefter en ansökan som "nyinflyttad".

Hur ser turordningsreglerna ut?
Placering i kommunala skolor sker under skolvalsperioden utifrån fastställda kriterier. Om antal platser på en kommunal skola är färre än antalet sökande görs ett urval enligt principen om "relativ närhet". Fristående skolor kan ha andra antagningsregler.

Behöver jag göra skolvalet om det gäller val till en fristående skola?
Ja, du måste ändå göra skolvalet på webben genom Täbys själverviceplattform eftersom valet omfattar alla skolor, både fristående och kommunala. Fristående skolor och skolor utanför Täby kan ha andra antagningsregler, oftast har de ett kösystem inom den egna koncernen där man ganska tidigt ska ha registrerat sig. Kontakta respektive skola för mer information.

Är det först till kvarn som gäller när skolvalet öppnar?
Både ja och nej, eleverna placeras först efter skolvalsperioden är avslutad men det är viktigt att vara uppmärksam på att de fristående skolorna har egna antagningsregler och köhantering. De kommunala skolorna placerar utifrån principen om "relativ närhet".

Kan jag göra skolvalet på pappersblankett?
Nej, men däremot kan du få personlig hjälp med skolvalet i Täbys kommunhus där ett ombud kan göra valet åt dig, ta med dig en giltig id-handling och kontakta Kundsupporten för att boka tid för besöket.

Vår familj har skyddad identitet (sekretessmarkering), hur gör jag skolvalet?
Har du skyddad adress (så kallad sekretessmarkering) kan du inte göra skolvalet via webben. Kontakta Kundsupporten för mer information.

Vad händer om jag inte gör ett skolval?
Är ditt barn skolpliktigt (ska gå i årskurs 1-9) och inte har en skolplacering så kommer en handläggare från Täby följa upp varför ditt barn inte har en skolansökan. Handläggaren kan göra en placering på den närmaste kommunala skolan som kan erbjuda plats. Är det så att du inte vill göra ett skolval för att ni ska flytta från Täby kommun får ni gärna kontakta vår kundsupport och informera om detta.

Jag är inte överens med barnets andra förälder om vilken skola vi ska välja - hur gör jag?
Placeringen bygger på att ni som är vårdnadshavare är, eller blir överens. Rektor kan inte besluta att ta emot en elev där föräldrarna inte är överens om placeringen. Blir det en utdragen process att komma överens så kan kommunen gå in och göra en placering av eleven med stöd av skollagen "för barnets bästa".

Om eleven har växelvis boende hos separerade föräldrar - kan den ena föräldern välja skola utan att den andra vet om det?
Ansökan görs av den ena vårdnadshavaren, men för att placera eleven krävs bådas namnteckning. Om ni bor på olika adresser skickas placeringsbesked till båda adresserna. Båda vårdnadshavare undertecknar sedan beskedet och skickar det tillbaka till rektor på aktuell skola.

Vad händer om jag inte får plats på någon av de skolor jag sökt till?
Du rangordnar tre skolor (kommunala eller fristående) i skolvalet. Om du inte får ditt förstahandsval placeras du på den skola som du sökt i andra hand. Har inte heller den skolan plats blir det skolan du sökt i tredje hand som kommer att placera. Om du inte blir erbjuden plats på någon av de skolor du sökt blir ditt barn placerat på en kommunal skola som har ledig plats. Ni bli då kontaktade av en handläggare från Täby kommun för en dialog om skolplacering. I tidigare skolval har över 90 % fått sitt förstahandsval.

Hur och när får jag besked om vilken skola jag fått plats på?
Omkring den 20 februari skickas platsbeskeden ut till de som registrerat en e-postadress. Om man inte registrerat e-postadress kommer brevet per post. Bor vårdnadshavarna på olika adresser sänds brevet till båda adresserna. Båda vårdnadshavarna ska underteckna beskedet och skicka det tillbaka till rektor.

Jag har gjort ett val och ångrar mig. Vad gör jag?
Om du vill ändra på något av dina val eller komplettera ansökan med fritidshemsplats och/eller modersmålsundervisning innan skolvalet stängt så loggar du in på nytt och gör om skolvalet. Vill du ändra efter det att skolvalsperioden har stängt så får du vänta till platsbeskeden har skickats ut och då logga in på nytt och göra ett önskemål om byte av skola.

Kan jag tacka nej till en skola jag fått plats på?
Ja, du kan tacka nej till den skola ditt barn fått plats på men då sker placeringen på annan skola i mån av plats. Det är viktigt att du då kontaktar den skola du önskar att ditt barn ska gå i för att höra om platstillgång och eventuell köhantering och köstatus.

När gäller syskonförtur?
De kommunala skolorna tillämpar inte syskonförtur utan endast "principen om relativ närhet". Fristående skolor har egna turordningsregler, kontakta aktuell skola för att få veta hur deras regler ser ut.

Vad betyder "relativ närhet"?
När det gäller skolvalsregler används begreppet "relativ närhet" vid val till de kommunala skolorna i Täby. Det betyder att dina önskemål om skola beaktas så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts.

Bildbeskrivning relativa närhetsprincipen

I skissen ovan beskrivs den relativa närheten mellan två elever och två skolor. Skola A är den närmaste skolan för både Elev 1 och Elev 2, men är den relativt närmaste för Elev 1, som har längre avstånd till skola B jämfört med Elev 2. Elev 2 placeras därför i skola B medan Elev 1 placeras i skola A. Mätning sker alltid mellan de kommunala skolor som ligger närmast elevens hem oberoende av vad du som vårdnadshavare har valt som skolalternativ två.

Går det att påverka möjligheten att få sitt förstahandsalternativ genom taktikval?
När det gäller de kommunala grundskolorna så är det elevens förutsättningar enligt kriterierna för relativ närhet i relation till övriga elever som sökt skolan avgör om placering kan ske. Det går alltså inte att göra ett taktikval för att komma in på förstahansvalet genom att välja en skola långt bort som andrahandsval. Vårdnadshavares rangordning av skolor visar vilken skola som först behandlar skolvalet och vilken som tar vid om eleven inte placerats. Observera att de fristående skolorna kan ha andra köregler.

Mätning av den relativa närheten vid placering i kommunal grundskola
Vårdnadshavares rangordning av skolor visar vilken skola som först behandlar skolvalet och vilken som tar vid om eleven inte placerats. Elevens förutsättningar enligt kriterierna för relativ närhet i relation till övriga elever som sökt skolan avgör om placering kan ske.

Mätning sker alltid mellan de kommunala skolor som ligger närmast elevens hem oberoende av vad du som vårdnadshavare har valt som skolalternativ två. De elever som inte får plats på förstahandsalternativet efter mätning skickas vidare till sitt nästa val. Om det är en kommunal skola sätter de på samma sätt som ovan "nytillkomna" elevers förutsättningar enligt kriterierna om "relativ närhet" i relation till elever som rangordnat skolan som högre alternativ. Det kan innebära att till exempel en elevs andrahandsval har bättre förutsättningar enligt kriterierna än en annan elev som sökt skolan i första hand.

Jag ska välja en skola utanför Täby - ska jag göra skolvalet på webben?
Ja, alla måste göra skolvalet på webben oavsett om skolan ligger i Täby eller i en annan kommun men då finns alternativet "skola utanför Täby" att välja. Observera att detta endast fungerar som en information till Täby kommun och du måste själv kontakta den aktuella skolan innan för att få veta om det finns plats för ditt barn.

Om ditt barn inte blir erbjuden plats och du har angett valalternativet "skola utanför Täby" som förstahandsval i skolvalssystemet behöver du kontakta Kundsupporten för aktivering av de följande valalternativen om de alternativen är skolor i Täby.

Blir ditt barn erbjuden plats i en skola utanför kommunen så ska hemkommunen (Täby) godkänna placeringen. Det görs via ett blankettförfarande och det initieras när du fyller i tjänsten "Välj skola utanför Täby" i vår Självserviceportal/E-tjänstportal: https://service.taby.se/BFB

Kan jag som boende utanför Täby välja en skola i Täby för mitt barn?
Ja, de kommunala skolorna tar in i mån av plats. För att välja en kommunal skola så gör du skolvalet genom Täbys skolvalsystem, det finns en ingång till systemet som heter Välj skola som EJ Täbybo. Din ansökan hamnar då hos den skola som ni angivit som alternativ 1. Vill du välja en fristående skola som är verksam i Täby så tar du direktkontakt med den aktuella friskolan för att anmäla ditt barn till friskolans kösystem.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-16