Särskilt stöd

Skolan/förskolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål.

Rektorn/förskolechefen ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Alla beslut om insatser baseras på individuella bedömningar. Det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 

Kontakta i första hand rektor/förskolechef på ditt barns skola/förskola om du vill veta mer om särskilt stöd.

Särskilt stöd i grundskolan

Alla elever i grundskolan ska bli placerade i en skola och i en klass. Huvudregeln är att det är i denna klass som särskilt stöd ska ges till elever som är i behov av det. Bara om det finns särskilda skäl får detta stöd ges utanför klassen. Så långt det är möjligt ska alla barn och elever mötas av ett inkluderande förhållningssätt på så sätt att de får den hjälp som de behöver i sin ordinarie lärmiljö.

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn.

Om du upplever att ditt barn inte får det stöd som alla elever har rätt till så kontakta i första hand rektorn/förskolechefen på den skola ditt barn går på. Som nästa steg kontaktar du Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet över alla skolor. Tillsynsmyndighet för förskolorna i Täby är Täby kommun.

Skolgemensamma resurser i Täby kommun

Det finns flera skolgemensamma resurser i Täby kommun för barn och elever med särskilda rättighet. Insatserna är integrerade i de olika skolornas verksamhet. Hit hör till exempel grundsärskolan.

Enheten för Skolservice
Enhetens uppdrag är att på olika sätt stödja personalen inom förskola, grundsärskola och grundskola i arbetet med barn och elever som är i behov av särskilt stöd.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-10