Undersökningar/enkäter

Uppföljning och utvärderingen sker genom föräldraenkäter, seriositetskontroll och besök i förskolor och familjedaghem av tillsynsansvariga pedagoger.

Föräldraenkät i förskola o familjedaghem

Föräldraenkäten "Våga visa" genomförs under februari-mars månad varje år.

Täby använder Våga visa-enkäten, en enkät som används av ett flertal kommuner i länet. Vårdnadshavare får enkäten utdelad via den förskola barnet går på och det går bra att svara digitalt eller i pappersform. Resultaten från de genomförda enkäterna finns att ta del av hos varje förskola respektive familjedaghem och går även att ta del av via mapparna nedan.

För förskolor och familjedaghem med för få inkomna enkätsvar kan resultaten av anonymitetsskäl inte redovisas men de bidrar ändå till det samlade resultaten för förskolor och familjedaghem.

Summering av resultat

Resultatet från 2017 års Våga Visa-enkät visar att 94 procent av vårdnadshavarna anser att förskolans verksamhet är stimulerande för deras barn, 95 procent att deras barn är tryggt i förskolan och 94 procent anser att öppettiderna passar deras familjs behov. I sin helhet ligger resultaten på samma nivå som föregående år. Goda resultat uppnås också för påståenden som rör personalens engagemang, tydlighet i vem på förskolan man kan vända sig till vid frågor eller problem samt påståendet som rör barnens trivsel.

Utmaningen kvarstår i att bättre kommunicera kommunens arbete med granskning av kvaliteteten på förskolorna. Även arbetet mot kränkande behandling behöver bli bättre och användandet av digitala verktyg för att stimulera barnens lärande.

För familjedaghemmen vars svar utgör drygt en procent av enkäten har en försämring av resultaten skett från föregående år på samtliga svarsområden. 

Du kan ta del av alla enkätresultat i filträdet nedan. Vid frågor om enskilda förskolors/familjedaghems resultat, kontakta respektive enhet.

 
Senast uppdaterad:2017-05-10