Slam och latrin

Hämtning av hushållslam från slamavskiljare ska ske minst en gång per år. Du kan välja mellan ett fast abonnemang eller själv beställa hämtning hos kommunens entreprenör Ragn-Sells AB.

Tömning görs av två- och trekammarbrunnar, slamavskiljare, enskilda
reningsverk samt slutna tankar från hushåll enligt följande prislista.

Avgifter slam från och med 1 januari 2017 inkl. moms 

Slam Volym  Pris
Slamtömning (kr/gång) <3kbm 505 kr
Slamtömning, anläggningsvolym över 3 kbm (kr/kbm) >3kbm 92 kr
Budad hämtning, inom 14 dagar   598 kr
Budad hämtning, akut* (kr/gång)   1 233kr
Slangdragning över 20 meter (kr/10m)   123kr

*Hämtning sker senast nästa vardag.

Avgiften är baserad på anläggningsvolym och på de slanglängder som behövs i samband med tömningen. Med slanglängd menas avståndet från bilens ordinarie uppställningsplats till tankens eller brunnens botten.

Extra hämtning och hämtning från fritidshus sker efter budning.

Latrin

Hämtning av latrin ska ske regelbundet, minst en gång per månad från permanentbostad, efter överenskommelse med entreprenören Ragn-Sells. Hämtning från fritidshus sker efter budning.

Avgifter latrin från och med 1 januari 2017 inkl. moms

Latrin Pris
Regelbunden hämtning (1g/månad) 4 701 kr
Budning (kr/gång) 588 kr

 

Latrinbehållaren ska placeras på överenskommen plats, där hämtningsfordon kan angöra. Latrinbehållaren ska lämnas väl försluten och tydligt märkt.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-26