Biogas - ett miljösmart bränsle

Biogas är ett miljösmart bränsle - särskilt när det framställs från vårt avfall. Genom att röta matavfall bildas biogas som kan driva bilar och bussar. Dessutom får vi ett näringsrikt biogödsel som kan läggas på jordbruksmark.

Vad är biogas?

Biogas bildas då organiskt material – till exempel matavfall - bryts ner utan tillgång till syre. Biogasen består till stor del av metangas, men också av koldioxid och en del andra ämnen. För att biogasen ska kunna användas som fordonsbränsle renas den, så att den får en väldigt hög andel metangas. Det brukar kallas för att biogasen uppgraderas.

Vad görs biogas av?

Biogas kan göras av i princip allt organiskt material. Extra miljösmart är det att använda avfall för att göra biogas. Idag framställs biogas i de flesta av våra reningsverk. Täbys avloppsvatten leds till Käppala reningsverk och blir till biogas som sedan används av SL:s bussar.  Matavfall samlas in i allt fler kommuner och är ett viktigt bidrag till biogastillverkningen. När biogas görs av matavfall får du dessutom ett näringsrikt biogödsel som kan spridas på jordbruksmark. 

Hur mycket biogas blir det?

Allra bäst är det förstås att äta upp maten, men det blir alltid rester i form av fruktskal, grönsaksrens, kaffesump och annat. De resterna kan vi ta tillvara. I snitt slänger vi i Sverige 81 kilo matavfall per person varje år. Om vi skulle samla in 50 kilo matavfall per täbybo skulle det ge biogas för att köra en gasbil 144 varv runt jorden!

Hur påverkar biogasen miljön?

Biogas är ett miljösmart bränsle med betydligt mindre klimatpåverkan än bensin och diesel. Det beror på att den koldioxid som släpps ut från en bil som drivs på biogas tidigare varit bunden i det organiska material som rötats för att bilda biogasen. Biogas har också andra miljöfördelar: vid förbränning är utsläppen av stoft och partiklar i miljön försumbara. Avgaserna från ett gasfordon luktar mindre och gasmotorn är tystare än en dieselmotor. Utsläppen av andra ämnen som kolmonoxid, kolväten, svavelföreningar och kväveoxider är också lägre än vid bensin- och dieseldrift.

Vad gör vi om biogasen inte räcker till?

För att det alltid ska gå att tanka blandas biogasen med naturgas. Målet är att det alltid ska vara en hög andel biogas i den fordonsgas som du kan tanka i stockholmsområdet och genom att samla in matavfall kan vi bidra till att det målet nås.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-21