Varför matavfallsinsamling

I de flesta hushåll består ungefär halva soppåsen av matavfall och varje år slänger vi över 80 kilo matavfall per person - bara i hushållen! Dessutom uppkommer matavfall från storkök, restauranger och liknande och totalt slänger vi i Sverige ungefär en miljon ton matavfall varje år. Det viktigaste är förstås att inte kasta mat som går att äta, men det är också viktigt att vi på bästa sätt tar vara på det som verkligen är avfall. När matavfall samlas in separat för rötning tas både växtnäring och energi tillvara genom att matavfallet omvandlas till biogödsel och biogas.

Sveriges mål för utsortering av matavfall

Under 2012 fattade regeringen beslut om 13 etappmål inom fyra prioriterade områden: luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Etappmålet som rör matavfall är formulerat så här:

"Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018." 

Naturvårdsverket har också föreslagit ett nytt etappmål för att minska mängden matavfall:

”Matavfallet ska till år 2020 minska med minst 20 %, jämfört med år 2010, sammantaget för hela livsmedelskedjan utom primärproduktionen. Inom primärproduktionen, det vill säga jordbruket och fisket, ska det finnas en handlingsplan för minskat produktionssvinn senast 2016.”

Täbys och regionens mål

Täbys mål för matavfall är beskrivna i kommunens avfallsplan, som är gemensam för nio kommuner och SÖRAB. Målen innebär bland annat:

  • År 2016 ska minst 45 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas, inklusive biologisk behandling av matavfall.
  • År 2016 ska minst 30 kg matavfall per invånare och år samlas in.
  • År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att växtnäring tas tillvara.
  • Matsvinnet ska ha minskat med 10 kg per invånare jämfört med 2012
  • Minst 50% av restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen ska kunna redovisa att och hur de aktivt arbetar med att minska avfallsmängden.
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-08-08