Start / Bygga, bo och miljö / Bygglov / Avgifter vid byggande

Avgifter vid byggande

Stadsbyggnadsnämndens verksamhet bekostas till viss del av skattemedel, men också av intäkter från avgifter och ersättningar som betalas av dem som bygger i Täby. Avgifterna regleras i en taxa bestämd av kommunfullmäktige.

Kostnaden för ett bygglov beror på vad du ska bygga och hur stort det är. Exakta kostnader framgår av taxan till höger. Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta bygglovsenheten, se kontaktuppgifter till höger.

Övriga avgifter som kan bli aktuella

Enligt "taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster" ska kommunen också ta ut avgift för extra arbete som tillkommer om åtgärden inte är planenlig men kan prövas som så kallad ”liten avvikelse”. Avgifter ska också tas ut för exempelvis förhandsbesked, avslag, utlägg vid avslag (såsom kungörelse), nekat startbesked, avvisat ärende, återtaget ärende, anståndsbeslut och strandskyddsdispens.

Byggsanktionsavgifter

Stadsbyggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagen ta ut en så kallad byggsanktionsavgift på upp till max 50 prisbasbelopp om olovlig byggnation (så kallat svartbygge) har skett. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kronor. 

Nämnden ska enligt plan- och bygglagen också ta ut sanktionsavgifter om byggnation har påbörjats utan att startbesked meddelats, eller att en anläggning eller ett byggnadsverk har tagits i bruk utan att slutbesked har meddelats, liksom om giltighetstiden för ett så kallat tidsbegränsat lov har gått ut.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-31