Start / Bygga, bo och miljö / Bygglov / Bygglov - Steg för steg

Bygglov - Steg för steg

Här kan du läsa om hur ansökningsprocessen går till från det att du tar reda på vilken typ av ansökan du behöver till att du kan ta byggnaden i bruk.

De flesta byggprojekt kräver bygglov, vissa åtgärder kräver anmälan. Därför bör du börja med att ta reda på om bygglov eller anmälan krävs. I vissa fall krävs även marklov eller rivningslov. Alla ärenden kräver också startbesked för att byggnationer ska få påbörjas. Slutbesked krävs för att få börja använda en byggnad eller byggnadsverk.

Bygglov
För att kunna fatta beslut behöver byggnadsnämnden tydligt underlag i form av ansökningsblanketter och fackmannamässiga ritningar.   

Det är du som sökanden eller som beställare av ett byggprojekt som är ansvarig för projektet, det vill säga byggherre för den sökta åtgärden.

Du kan skicka in din ansökan och bifogade handlingarna digitalt via vår e-tjänst eller med post. Se länk till höger på sidan.

Efter att ärendet inkommit till kommunen skickas en skriftlig bekräftelse, med information om bland annat handläggare och diarienummer. Därefter bedöms om ansökan är komplett eller ej. Om ansökan inte är komplett begär bygglovsenheten det som saknas.

Kommunen skall enligt gällande lagstiftning besluta i ärenden om bygglov inom 10 veckor, räknat från att ärendet är komplett. I undantagsfall kan denna tidsperiod förlängas till sammanlagt 20 veckor.

När bygglovet är beslutat skickas det till dig. Grannar får ta del av beslut om bygglov genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Därefter följer en tid då beslutet kan överklagas, en besvärstid. Den tiden är normal upp till 5 veckor beroende av ärendets art.

Startbesked
Beslut om bygglov betyder inte att du fått ”lov att börja bygga”. Det krävs också ett startbesked för att få börja bygga.

Vid tekniskt okomplicerade projekt ges startbesked ihop med bygglovet. Detta betyder att du får påbörja bygget.

Vid tekniskt komplicerat behövs ett tekniskt samråd för att få startbesked. I sådana ärendet skickar byggnadsnämnden en kallelse till tekniskt samråd med mer information.

Slutbesked
Innan du får ta byggnaden i bruk krävs ett slutbesked. För att få slutbesked ska du skicka in de handlingar som krävdes i startbeskedet tillsammans med ifylld och underskriven kontrollplan. 

Boverket informerar
Bygglovsprocessen beskrivs utförligt av Boverket i deras guide för bygglov och byggprocessen.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-06-29