Start / Bygga, bo och miljö / Bygglov / Bygglov - Steg för steg

Bygglov - Steg för steg

Här kan du läsa om hur ansökningsprocessen går till från det att du tar reda på vilken typ av ansökan du behöver till att du kan ta byggnaden i bruk.

1. Ta reda på om du behöver bygglov eller en anmälan

De flesta byggprojekt kräver bygglov, vissa åtgärder kräver anmälan. Därför är det lämpligt att du börjar med att ta reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan 

I vissa ärenden kan även mark- eller rivningslov krävas om du ska riva en byggnad som är bygglovspliktig, eller om du ska göra större förändringar av marknivån på tomten.

2. Du tar fram alla handlingar som behövs för att göra en ansöka

För att kunna fatta beslut behöver bygglovsenheten tydliga underlag i form av ansökningsblanketter och ritningar. Ritningar ska vara fackmannamässigt upprättade. Det kan vara klokt att anlita en arkitekt eller annan byggteknisk fackman som hjälper dig. Om projektet är av sådan art att det krävs en kontrollansvarig ska det anmälas redan vid ansökan om bygglov.

3. Du skickar in din ansökan

Det är du som sökanden eller som beställare av ett byggprojekt som är ansvarig för projektet, det vill säga byggherre för den sökta åtgärden.

Du kan skicka in din ansökan och bifogade handlingarna digitalt via vår e-tjänst.

Eller med post:
Täby kommun
Bygglovsenheten
Stadsbyggnadskontoret
183 80 Täby

4. Bygglovsenheten granskar handlingarna och prövar ansökan

Efter att ärendet inkommit till kommunen fördelas det till en handläggare eller inspektör. När detta är gjort skickas en skriftlig bekräftelse till dig (sökanden), med information om bland annat handläggare och diarienummer. Därefter bedöms om ansökan är komplett eller ej. Om ansökan inte är komplett begär bygglovsenheten det som saknas.

Kommunen skall enligt gällande lagstiftning lämna besked om bygglov inom 10 veckor, räknat från att ärendet är komplett. I undantagsfall kan denna tidsperiod förlängas till sammanlagt 20 veckor.

5. Bygglovsenheten fattar beslut om bygglov

Beslut om bygglov betyder inte att du fått ”lov att börja bygga”. Det krävs också ett startbesked.

När bygglovet är beslutat skickas det till dig. Genom att kungöra beslutet i Post- och Inrikes Tidningar får berörda grannar möjlighet att ta del av bygglovsbeslutet så att det kan vinna laga kraft. De har då cirka 4-5 veckor på sig att skicka in ett eventuellt överklagande. Om ingen överklagar, vinner bygglovsbeslutet laga kraft, vilket betyder att det inte längre går att överklaga.

6. Du får ditt startbesked (enkla projekt)

Om vi bedömt att ditt projekt är tekniskt okomplicerat, får du startbesked tillsammans med besked om att bygglov beviljats i samma beslut. Detta betyder att du får påbörja bygget.
Om ärendet anses som teknsiskt komplicerat behövs ett tekniskt samråd för att få startbesked, se vidare under punkt 9.

7. Du bör inte börja bygga före beslutet vunnit laga kraft

Du får inte börja bygga förrän du fått ditt startbesked. Det är klokt att invänta överklagandetiden, d.v.s. laga kraft. I annat fall bygger du på egen risk.

8. Du får ta byggnadsverket i bruk efter slutbesked

Innan du får ta byggnaden i bruk behöver du ett slutbesked från oss på bygglovsenheten. För att få slutbesked ska du skicka in de handlingar som krävdes i startbeskedet tillsammans med ifylld och underskriven kontrollplan. 

Tekniskt komplicerat byggprojekt

9. Du får inte börja bygga förrän du fått startbesked

Du får inte börja bygga förrän du fått ditt startbesked. Det får du efter att vi har haft tekniskt samråd. Även om du fått ditt startbesked kan det vara klokt att invänta överklagandetiden, det vill säga, laga kraft. I annat fall bygger du på egen risk.

10. Du ska boka tid för tekniskt samråd

När vi har beviljat ditt bygglov får du en kallelse som anger att du ska boka en tid med en byggnadsinspektör på bygglovsenheten för tekniskt samråd. På det tekniska samrådet ska du som byggherre (sökande) delta tillsammans med kontrollansvarig och eventuell entreprenör.

11. Ta fram handlingar för tekniskt samråd

Inför det tekniska samrådet ska du ta fram ett antal tekniska handlingar som är redovisade i kallelsen, bland annat en kontrollplan och en teknisk beskrivning. Handlingarna behövs för att vi ska kunna avgöra bland annat hur bärkraftigt, brandsäkert och miljöanpassat det du ska bygga är.

12. Bygglovsenheten håller tekniskt samråd

Under det tekniska samrådet ska du redovisa hur byggprojektet är planerat, hur arbetet ska organiseras och vilka tekniska lösningar bygget har. Vi diskuterar också tillsammans vilka kontroller och arbetsplatsbesök som behövs och bokar in tider för det.

13. Du får ditt startbesked

Efter det tekniska samrådet fastställer vi på bygglovsenheten kontrollplanen och utfärdar ett startbesked.

För att få ett startbesked krävs:

  • att åtgärden kan antas uppfylla alla lag- och normkrav
  • ett bevis färdigställandeskydd har visats upp, om ett sådant krävs, se även länk till höger.
  • ett skyddsrumsbesked har visats upp, om ett sådant krävs
  • en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp, om sådan krävs

14. Du bör inte börja bygga före beslutet vunnit laga kraft

När du har fått ditt startbesked får du börja bygga. Även om du fått ditt startbesked kan det vara klokt att invänta överklagandetiden, det vill säga, laga kraft. I annat fall bygger du på egen risk. Om arbetena påbörjas innan startbesked har erhållits ska en byggsanktionsavgift tas ut.

Ett startbesked upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Detta innebär att byggnadsarbetena både måste påbörjas och avslutas inom två år. 

15. Bygglovsenheten gör arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket utför vi en kontroll av arbetsplatsen, för att ta reda på om byggprojektet följer bygglovet och de tekniska egenskapskrav som finns. Under besöket för vi protokoll som vi sedan skickar till både dig och kontrollansvarig.

16. Bygglovsenheten kallar till slutsamråd

När ditt byggprojekt börjar bli klart ska du meddela det till bygglovsenheten. Då kallar vi till ett slutsamråd med dig, kontrollansvarig och andra som eventuellt behöver vara med. Under slutsamrådet går vi igenom om kontrollplanen har följts och skrivits under, om andra åtgärder behövs och om du kan få ditt slutbesked. Vi går också igenom protokollet från arbetsplatsbesöket, om vi har ett sådant.

Oftast hålls slutsamrådet på arbetsplatsen.

17. Du får ta byggnadsverket i bruk efter slutbesked

Innan du får ta byggnaden i bruk behöver du ett slutbesked från oss på bygglovsenheten. För att få slutbesked ska du skicka in de handlingar som krävdes i startbeskedet tillsammans med ifylld och underskriven kontrollplan. Vi postar slutbeskedet till dig.

För utfärdande av ett slutbesked, skicka handlingarna digitalt via vår e-tjänst.

Eller med post:
Täby kommun
Bygglovsenheten
Stadsbyggnadskontoret
183 80 Täby

Om det finns kvarstående punkter som vi bedömer som små, kan du få tillfälligt (interimistiskt) slutbesked. Du måste då senare komplettera med återstående handlingar för att få ett slutgiltigt slutbesked.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-22