Då behövs anmälan

En åtgärd som inte behöver lov (inte är lovpliktig) kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från stadsbyggnadsnämnden. För dessa åtgärder tar stadsbyggnadsnämnden ut en avgift. Anmälan kan göras via blanketten här på hemsidan.

Du behöver anmäla följande, om det inte krävs bygglov:

 • ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad, se rubrik längre ner på denna sida” Vad som är väsentlig ändring av brandskyddet”
 • rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader som inte kräver lov
 • ändring som berör en byggnads bärande konstruktion eller att byggnadens planlösning avsevärt påverkas
 • installation eller väsentliga ändringar av eldstäder, rökkanaler, ventilation, hissar samt vatten och avlopp.
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter
 • nybyggnad eller väsentliga ändringar av vindkraftverk
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter, så kallat Attefallshus, mer information finns under relaterade länkar "lovfria åtgärder för en- och tvåbostadshus, attefallsåtgärder".
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter, så kallat Attefallshus, mer information finns under relaterade länkar "lovfria åtgärder för en- och tvåbostadshus, attefallsåtgärder".
 • tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter (bruttoarea) av ett en- eller tvåbostadshus
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus, mer information finns under relaterade länkar "lovfria åtgärder för en- och tvåbostadshus, attefallsåtgärder".
 • Anmälan och startbesked krävs för alla takkupor som uppförs inom ett område med detaljplan.

Undantag som inte kräver en anmälan

Det finns undantag från kravet på anmälan. Undantagen beror bland annat på vilken åtgärd du ska utföra, vilken typ av byggnad eller anläggning det gäller och om du ska utföra åtgärden i område inom eller utanför detaljplan. Du behöver inte göra en anmälan för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som bland annat är:

 • en komplementbyggnad som tillhör ett en- eller tvåbostadshus, till exempel en så kallad friggebod
 • ett skärmtak, som inte kräver bygglov
 • en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus, som inte kräver bygglov på grund av att huset ligger utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse
 • en bygglovsbefriad ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

Vad som är väsentlig ändring av brandskyddet, bestäms av Boverket

Följande ändringar är normalt sett anmälningspliktiga:

 • förändrad brandcellsindelning
 • nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion
 • nedmontering eller urdriftagande av brandtekniska installationer, exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm, automatiskt släcksystem eller brandgasventilation
 • förändring av det byggnadstekniska brandskyddet i en byggnad till följd av ökat personantal eller ökad brandbelastning

Vi ställer krav på utformning

Observera att även åtgärder som inte behöver lov ändå ska uppfylla krav på anpassning till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Anmälan, startbesked och avgifter

Du ska göra en anmälan till bygglovsenheten och måste få startbesked innan du börjar bygga. Anmälan ska innehålla en ansökan om anmälningspliktig åtgärd (använd blankett till höger), ritningar, förslag till kontrollplan och tekniska handlingar, beroende på vad du ska bygga.

Vid uppförande av komplementbyggnad eller komplementbostadshus enligt Attefallsåtgärder, behövs i princip samma redovisning som vid en bygglovsansökan, se även "detta behövs vid ansökan", relaterad länk i högermarginalen.

Vid enklare ärenden behövs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd men kommunen kan begära detta om det är fråga om en komplex byggnadsåtgärd. Du får startbesked när kommunen har bedömt att åtgärden uppfyller kraven på bygglovsbefrielse, att inlämnade handlingar är godtagbara och att bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) är uppfyllda. Du behöver också ett slutbesked innan byggnaden får tas i bruk, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. Startbeskedet debiteras enligt fastslagen taxa. Om du bygger nytt eller nära grannes gräns kan det tillkomma avgifter för utstakning och/eller lägeskontroll.
Observera att om du börjar bygga utan startbesked och/eller tar byggnaden i bruk utan slutbesked riskerar du att drabbas av sanktionsavgifter.

Ett startbesked upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Detta innebär att byggnadsarbetena både måste påbörjas och avslutas inom två år.

Detta behövs vid ansökan om anmälningspliktiga åtgärder

Vilka handlingar som behövs beror på typen av byggprojekt du vill utföra. För att vara säker på vad just ditt ärende behöver bör du ta kontakt med en byggnadsinspektör på bygglovsavdelningen.
Nedan följer exempel på handlingar som behövs i de vanligaste anmälningsärendena:

 • anmälan (blankett hittar du till höger)
 • teknisk beskrivning
 • anmälan av kontrollansvarig (vid behov, bygglovsenheten avgör i från fall till fall)
 • ritningar (konstruktionsritningar, befintliga- och nya planritningar mm. beror på byggpojektets omfattning)

Tänk på att lämna så fullständiga handlingar som möjligt direkt i anmälan/ansökan! Det förkortar handläggningstiden.

Ordlista:

 • En- och tvåbostadshus är en byggnad som innehåller en eller två bostäder på egen tomt.
 • Taknocken är takkonstruktionens högsta del.
 • Byggnadsarea är den yta som byggnadens ”fotavtryck” på marken upptar.
 • Bruttoarea är den sammanlagda ytan av en byggnads våningsplan.
 • Utstakning är när byggnadens placering stakas ut på marken inför grundläggning, i enlighet med redovisad ritning.
 • Lägeskontroll är när byggnadens placering kontrolleras enligt ritning, efter påbörjad grundläggning.
 • Ett Attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som får vara max 25 kvm.
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-23