Detta behövs vid ansökan

För att få bygglov behövs ett tydligt underlag som ansökningsblankett, ritningar och evantuellt andra handlingar. Ritningar ska vara fackmannamässigt upprättade. Det kan därför vara klokt att anlita en arkitekt eller annan byggteknisk fackman som hjälper dig att ta fram underlaget till ansökan.

Digital ansökan

Du kan skicka in ansökan digitalt via e-post eller via e-tjänsten, se länk i högermarginalen. Vi kan hantera digitala handlingar i följande format: Word, pdf, tif, jpg eller gif. Handlingarna ska vara i A4 eller A3-format. Om bifogad fil skickas i digital form måste varje ritning skannas som en separat fil, det vill säga att ett ritningsdokument blir en egen fil.

Exempelritningar finns längre ner på sidan

Beroende på typ av ansökan, ska följande handlingar lämnas in:

 • Ansökningsblankett med namnunderskrift. Om sökanden är ett företag ska bevis om firmatecknare skickas med. 
  Ansökningsblanketter hittar du till höger på denna sida under "relaterade dokument".
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning (krävs vid nybyggnad och större tillbyggnader)
 • Planritningar i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritningar i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan, se information till höger eller sidan om kontrollplan.
 • Uppgift om kontrollansvarig kan krävas beroende på ärendet. Mer information om kontrollansvarig och kontrollplan hittar du på sidan "kontrollansvarig och kontrollplan" under relaterade länkar till höger på denna sida.

Handlingarna ska lämnas in i ett exemplar, ritningsformat A4 eller max A3.

Fackmannamässiga ritningar

Alla ritningar som skickas in ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär att de ska

 • vara ritade med linjal på vitt papper med rena, svarta linjer
 • innehåller korrekta mått (vara skalenliga)
 • ha angiven skala och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan)

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall upprätta dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en sakkunnig på området, till exempel en arkitekt. 

Situationsplan är en ritning i skala 1:400 som är baserad på primärkarta eller en nybyggnadskarta och som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På situationsplanen ska alla förändringar vara utritade och måttsatta.
Mått från minst två fasader till tomtgräns ska anges, liksom tillfartsväg, parkering och eventuell uteplats. Vid tillbyggnad ska denna markeras (skrafferas) för att särskilja denna från befintlig byggnad.

Det som ska finnas med är:

 • Nya och existerande byggnader
 • Tydliga markeringar om någonting ska rivas
 • Mått- och lägesbestämning av alla ny- och tillbyggnader

Vilken typ av kartunderlag som behövs till situationsplanen beror på vad du ska bygga. Vid en nybyggnation behövs en nybyggnadskarta. I övriga fall räcker det oftast med ett utdrag ur primärkarta. Kartunderlaget beställer du hos kommunens kart- och mätgrupp via länken till höger.

Är du osäker på vilken typ av karta du behöver kan du ta kontakt med bygglovsenheten.

Exempel på situationsplan

Markplaneringsritning är en ritning över tomten där du redovisar byggnadens placering, markhöjder, marksektioner, uppfyllnader, murar, slänter, infart, parkering och liknande. Om du ska bygga nytt eller göra större tillbyggnader behöver du ofta lämna in en markplaneringsritning som visar hur marken omkring byggnaden är tänkt att planeras. Nuvarande och blivande marknivåförhållanden/marklinjer ska redovisas fram till tomtgräns. För att kunna göra en markplaneringsritning behöver du beställa en nybyggnadskarta hos kart- och mätgruppen som underlag för redovisning av förändringarna på, se konktaktuppgifter under relaterad länk till höger.

Exempel på markplaneringsritning

Planritningen visar byggandens våningsplan ovanifrån med rumsindelning. På planritningen syns dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

Exempel på planritning

Fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis mot söder, norr, öster och väster. Alla berörda fasader ska finnas med på ritningen. På fasadritningen ska även taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en permanent del av fasaden redovisas.

Exempel på fasadritningar

Sektionsritning visar byggnaden i genomskärning och visar bland annat golv, bjälklag, tak och skorsten. Även rumshöjder ska anges i sektionsritningen. När du bygger nytt eller gör förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning.

Exempel på sektionsritning

Beställ handlingar ur bygglovsarkivet

Om du behöver ritningar eller andra handlingar på en fastighet kan du beställa det från bygglovsarkivet, till höger på denna sida.

Sök ditt bygglov via e-tjänst

För att förenkla för dig som medborgare har vi gjort flera av de steg som behövs i bygglovsprocessen till e-tjänster. Du hittar länkar till e-tjänsterna till höger på denna sida.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-22