Då behövs bygglov

För de flesta typer av byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan, i vissa fall behövs mark- eller rivningslov. I detaljplanen för området som du vill bebygga så kan du se vilka regler som gäller och som du måste ta hänsyn till, se relaterade länkar om detaljplaner.

Åtgärder som kräver bygglov

Du behöver ansöka om bygglov när du vill:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Väsentligt ändrad användning av en byggnad. (till exempel från bostad till förskola)
 • Inredning av ytterligare bostad eller lokal

Nästan all bebyggelse i Täby ligger i områden med detaljplan och då krävs bygglov för att:

 • Färga om byggnader
 • Byta fasadbeklädnad
 • Byta taktäckningsmaterial
 • Göra en ändring som avsevärt påverkar byggnadens utseende, till exempel sätta igen fönster
 • Sätta upp nya eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar

Bygglov krävs också för flera andra typer av byggnadsverk och anläggningar som exempelvis:

 • Murar och plank
 • Parkeringsplatser utomhus. Undantag: Parkeringsplatser vid en- och tvåbostadshus

Bygglovsbefriade åtgärder

Åtgärder som är bygglovsbefriade och inte kräver anmälan:

För en- och tvåbostadshus får följande göras utan bygglov:

1. Måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial inom område med detaljplan om:
-åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär och om inte bygglovsplikt är föreskriven i detaljplan

2. Med mur eller plank anordna skyddad uteplats i anslutning till bostadshuset om:
- muren eller planket o inte är högre än 1,8 meter
- inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från bostadshuset
- inte placeras närmare tomtgränsen är 4,5 meter

3. Staket kräver inte bygglov om det uppförs med en maximal höjd om 1,1 meter från befintlig marknivå med valfri genomsiktlighet.
En avskärmande konstruktion högre än 1,1 meter från befintlig marknivå och med mindre genomsiktlighet och luft än 80 % kräver bygglov, då en sådan åtgärd bedöms vara ett bygglovspliktigt plank.
Spaljé och stängsel kräver inte bygglov oavsett höjd, dock ska hela konstruktionen vara genomsiktlig och utgöras av minst 80 % luft, sett rakt framifrån.

4. Anordna ett eller flera skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré om:
- den sammanlagda arean inte är större än 15,0 kvadratmeter 
- inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter

5. Uppföra fristående komplementbyggnader (friggebodar) i omedelbar närhet till bostadshuset om:
- byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15,0 kvadratmeter, taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter
- byggnaderna inte placeras närmare tomtgränsen är 4,5 meter (kan placeras närmare om grannarna godkänner detta)
- dock gäller fortfarande vissa regler i plan- och bygglagen och andra författningar som rör utseende, brandskydd m.m.

Observera att lovplikten kan ändras i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Läs gärna mer i Boverkets broschyr "Får jag bygga" om vilka åtgärder som kräver bygglov och vilka som kräver anmälan, se länk i högermarginalen.

Det finns visa undantag från bygglovsbefrielse

 Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

 •  Byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område. Kontakta Stadsbyggnadskontoret för att kontrollera om ditt hus är en sådan byggnad.
 •  Kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglovsbefrielsen inte ska gälla.
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-03