Start / Bygga, bo och miljö / Bygglov / Rivning och markarbeten

Rivning och markarbeten

För att få riva en byggnad (eller en del av en byggnad) krävs rivningslov. Inom område med detaljplan krävs marklov för schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar markens höjdläge.

Rivningslov

Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader som får uppföras utan bygglov, till exempel en friggebod.

Rivningsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden fattat beslut om startbesked. Vid omfattande rivningar kan det krävas att byggherren utser en kontrollansvarig innan rivninslov och startbesked ges.

Ansökningsblankett för rivningslov finns till höger under relaterade dokument.

Rivningsanmälan

I område utanför detaljplanelagt område krävs rivningsanmälan vid rivning av de flesta byggnader. Komplementbyggnader till bostadshus är undantagna.

Rivningsplan och miljöinventering

Till rivningsanmälan ska i de flesta fall en rivningsplan med en material/miljöinventering bifogas. Av rivningsplanen skall det framgå hur rivningen kommer att göras och hur materialet tas omhand.

Rivningsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden fattat beslut om startbesked.

Marklov

Inom område med detaljplan krävs marklov för schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar markens höjdläge. Det finns inte någon bestämd gräns i lagstiftningen för vad som är en avsevärd ändring, men oftast bedöms ändringar av markens nivå som är mer än 50 cm som en ävsevärd förändring.

En detaljplan kan också innehålla bestämmelser om att det krävs marklov för trädfällning.

För att påbörja markarbeten krävs också startbesked. Ansökningsblankett finns till höger under relaterade dokument.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-30