Start / Bygga, bo och miljö / Bygglov / Vad vill du bygga? / Attefall - bygglovsbefriad åtgärd som kräver anmälan

Attefall - bygglovsbefriad åtgärd som kräver anmälan

Sedan den 2 juli 2014 innehåller plan- och bygglagen vissa lättnader för byggåtgärder för en- och tvåbostadshus. Dessa lättnader innebär att det inte behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus, däribland inräknat fritidshus/sommarstugor.  Dock krävs fortfarande en anmälan till kommunen samt ett startbesked innan du får börja bygga.

De lovfria åtgärder som kan utföras på fastigheter med en- och tvåbostadshus är: fristående komplementbyggnader högst 25 kvm, tillbyggnad av enbostadshus på höst 15 kvm (bruttoarea), tillbyggnad av max två takkupor samt inredande av en ytterligare bostadslägenhet. Nedan följer en mer detaljerad genomgång av åtgärderna. 

Du måste göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga.

Anmälan ska innehålla en ansökan om anmälningspliktig åtgärd, ritningar, förslag till kontrollplan och tekniska handlingar, beroende på vilken typ av åtgärd du ska utföra. Det behövs i princip samma redovisningar som vid en bygglovsansökan. Normalt behövs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd, men byggnadsnämnden kan begära det om det är fråga om en komplex byggnad.

Du får startbesked när bygglovsenheten har bedömt att åtgärden uppfyller kraven på bygglovsbefrielse, att inlämnade handlingar är godtagbara och uppfyller bestämmelserna i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Du behöver också ett slutbesked innan byggnaden får tas i bruk, om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

Komplementbyggnad om högst 25 kvm

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 25 kvm byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som ett permanent komplementbostadshus, gäststuga, garage, förråd eller liknande.
Byggnaden medför dock ingen rätt till avstyckning av fastigheten.

Tänk på att:

 • Byggnadens höjd till taknock får vara högst 4 m. Taknockshöjden beräknas utifrån markens medelmarknivå invid byggnaden. Placeringen ska vara i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshuset.
 • Byggnaden kan placeras på sådan mark som enligt en detaljplan utgörs av så kallas prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Komplementbyggnaden kan uppföras även om det inte finns någon byggrätt kvar i detaljplanen.
 • Byggnaden ska placeras 4,5 m från alla tomtgränser. Om berörd granne godkänner det får den placeras närmare grannens gräns. Godkännandet ska vara skriftligt och framgå både på situationsplanen och fasadritningarna samt omfatta alla lagfarna ägare till grannfastigheten. Om grannarna inte medger en placering närmare tomtgräns måste komplementbyggnaden flyttas in på den egna tomten så att avståndet blir minst 4,5 m. Om det inte är möjligt får du ansöka om bygglov, vilket innebär att prövning görs mot byggrätten i detaljplanen.
 • Placeringen måste också vara minst 4,5 m från gräns mot väg, samfälld väg, gata, park eller naturmark, så kallad allmän plats. Byggnaden får inte heller placeras närmare ett eventuellt järnvägsspårs mitt än 30 m. Om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det får placeringen vara närmare.
 • Om byggnaden placeras inom strandskyddsområde krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Om du är osäker, kontakta bygglovsenheten.
 • Om byggnaden ska användas som en permanent bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade samt de tekniska egenskapskraven för bostadsutformning i Boverkets byggregler (BBR).
 • Tillstånd kan krävas för enskilt VA eller ändring av enskilt VA. Detta handläggs av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Det kan även tillkomma en extra anslutningsavgift om avloppet kopplas på det kommunala VA-nätet.
 • Generellt sett krävs ofta tillstånd enligt väglagen för åtgärder i anslutning till en allmän väg. Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får bland annat inte byggnader uppföras som kan inverka menligt på trafiksäkerheten utan Länsstyrelsens tillstånd. Efter beslut av Länsstyrelsen kan avståndet utökas till högst 50 m (75 m i vissa korsningar). Bestämmelserna om krav på tillstånd gäller inte inom områden med detaljplan eller när åtgärden kräver bygglov.
 • Byggnaden får inte heller medverka till ökad risk för brandspridning eller olyckshändelser. Tillfredställande skydd mot brandspridning erhålls om avståndet mellan byggnader är mer än 8 meter. Avståndet mellan småhus (bostadshus) eller mellan komplementbyggnader eller mellan komplementbyggnad och småhus (bostadshus) kan vara mindre än 8 meter om de uppförs enligt BBR 20, tabell 5:611. BBR finns som pdf på Boverkets hemsida.
 • Fornlämningar och fornlämningsområden är skyddade enligt kulturmiljölagen. Detta innebär att det är förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Ingrepp kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Du måste göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga.

Tillbyggnad om högst 15 kvm

Du får göra en tillbyggnad om högst 15 kvm bruttoarea på ett en- eller tvåbostadshus. Tillbyggnaden kan ha flera våningar, till exempel göras i två plan med 7,5 kvm i varje plan.

Tänk på att:

 • Tillbyggnaden ska placeras 4,5 m från närmast berörda tomtgränser. Om berörd granne godkänner det får den placeras närmare grannens gräns. Godkännandet ska vara skriftligt och framgå både på situationsplanen och fasadritningarna och omfatta alla lagfarna ägare till grannfastigheten.
 • Tillbyggnaden kan placeras på sådan mark som enligt en detaljplan utgörs av så kallas prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas.
 • Tillbyggnadens höjd får inte vara högre än det befintliga husets taknock.
 • När du väl utnyttjat dina 15 kvm får du inte göra fler tillbyggnader utan bygglov.
 • Placeringen måste också vara minst 4,5 m från gräns mot väg, samfälld väg, gata, park eller naturmark, så kallad allmän plats.

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Även fritidshus/sommarstugor omfattas av denna regel. Tvåbostadshus eller komplementbostadshus omfattas däremot inte.

Tänk på att:

 • Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler (BBR) ska uppfyllas.
 • Den nya bostaden behöver inte följa detaljplanens bestämmelse om eventuellt högsta antal lägenheter eller kök.
 • Du måste göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga.

Högst två takkupor

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Om det redan finns en takkupa får du bygga ytterligare en. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Du får inte göra takkupor på bygglovsbefriade komplementbyggnader.

Enligt plan- och byggförordningen krävs en anmälan om byggnadens bärande delar berörs eller om en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden görs.

Tänk på att:

Anmälan och startbesked behövs innan byggarbetena påbörjas.

Fortsatt krav på bygglov

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

 • byggnaden eller området där tomten är belägen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö
 • komplementbostadshuset är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus kräver yttre ändringar som är bygglovskrävande, till exempel nya dörrar eller fönster i fasaden.

Vi ställer krav på utformningen

Observera att även åtgärder som inte behöver lov ändå ska uppfylla krav på anpassning till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Lokalisering, placering och utformning får inte ske så att det medför påverkan på grundvattnet eller på omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. Byggnaden får inte heller ha en negativ inverkan på risken för brandspridning eller olyckshändelser.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-30