Buller - Ljud som vi vill slippa

Buller är oönskat ljud. Ljudet kan komma från till exempel trafik (bilar, tåg, flyg), industrier eller restauranger. Buller är ett problem i de flesta storstadsområden och kan leda till hälsoproblem som exempelvis skadad hörsel, sömnproblem och stress. I Täby kommun ansvarar stadsbyggnadskontoret för bullerfrågor vid ny planering samt för bullerstörningar från kommunens vägar. Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) tar emot klagomål som rör buller, läs mer längre ner på denna sida om hur du går till väga när du störs av buller.

Bullerplank längs E18

 

Varför är det dåligt med buller?

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Buller kan påverka hälsan både direkt och indirekt. Direkta effekter är till exempel nedsatt hörsel och öronsus (tinnitus). Indirekta effekter är sömnstörningar, förändrat blodtryck och stress. Andra indirekta effekter är att det kan vara svårt att uppfatta vad någon säger och man kan få svårt att koncentrera sig när det bullrar.

Lågfrekvent, kontinuerligt buller lägger man ofta inte märke till när det pågår, men man känner en lättnad när det upphör. Det kan till exempel vara ljud från fläktar och ventilation. Lågfrekvent buller kan redan vid ganska låga nivåer ge huvudvärk eller koncentrationssvårigheter. Lågfrekventa ljud alstras också naturligt i landskapet, bland annat från havets vågor.

 

Var vänder jag mig om jag har klagomål?

Om du har klagomål som rör buller ska du i första hand vända dig till verksamhetsutövaren. Kommer bullret från Roslagsbanan vänder du dig alltså till SL, om bullret kommer från en statlig väg till exempel E18 så vänder du dig till Trafikverket och om bullret kommer från någon av kommunens vägar vänder du dig till stadsbyggnadskontoret i Täby. Om du anser att du inte blir hjälpt av verksamhetsutövaren så kontaktar du SRMH på telefon 08-578 663 00, för att lämna ett klagomål. Mer information om SRMH finns via länken till vänster.

 

Bidrag för att minska buller på din fastighet

Om du störs av buller från trafiken på kommunens vägar och om bullret är högre än 60 dB(A) kan du få ett ekonomiskt bidrag till åtgärder för att minska bullret. Åtgärder för att minska buller kan till exempel vara att sätta upp ett plank mellan vägen och ditt hus, eller att sätta in extra fönsterrutor i dina fönster. Läs mer om hur du kan ansöka om bidraget via fliken Bidrag mot buller i menyn till vänster. Bidrag ges för åtgärder i äldre bebyggelse där buller ej hanterats i planering och byggande. I nyare planer hanteras buller i planläggning och byggande enligt gällande riktvärden.  

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-16