Start / Bygga, bo och miljö / Miljö / Sjöar, hav och vattendrag

Sjöar, hav och vattendrag

I Täby finns många sjöar i olika storlekar. Vi har även kust mot havet och Stora Värtan som är en del av Östersjön. Inom kommunen finns även några mindre vattendrag. Rent vatten är jätteviktigt och vi i Täby jobbar med att förbättra och upprätthålla god vattenkvalitet i våra sjöar och vattendrag. Här kan du läsa mer om vattnets kvalitet och vad vi i kommunen gör för att förbättra kvaliteten på våra vatten. Är du intresserad av var du kan bada och fiska i Täby hittar du mer information via länkarna till höger.

Karta över Täbys sjöar

Sjöarna

I Täby finns flera sjöar och vattnets kvalitet varierar idag från sjö till sjö. Detta beror bland annat på hur stora mängder föroreningar som leds till sjöarna. Kvaliteten beror även på sjöarnas storlek och det vi kallar omsättningstid, det vill säga hur lång tid det tar för sjön att bryta ned till exempel föroreningar. Sjöarna i kommunen är generellt näringsrika. Att sjöarna är näringsrika innebär att de innehåller en hög halt av näringsämnen, ofta har dessa sjöar också en hög växtlighet. Läs mer om våra sjöar under länken Täbys sjöar och vattendrag till vänster.

Stora Värtan

Stora Värtan går in som en havsvik från Östersjön längs Täbys östra kust. Värtans stränder och promenadstråk används flitigt av våra invånare och de två välbesökta strandbaden Näsaängsbadet och Hägernäsbadet finns längs stranden. Stränderna har ett mycket rikt fågel- och fiskliv och Stora Värtan utgör en viktig lokal för flera fisk- och fågelarter. Stora Värtan har god kemisk status enligt EU:s vattendirektiv men har inte en god ekologisk status. Senast år 2021 ska Stora Värtan ha uppnått god ekologisk status. Läs mer om Stora Värtan via länken till vänster och mer om vattendirektivet längre ner på denna sida.

Vattendragen

I både Ullnaån och Hägernäsån har havsöringen sina lekplatser. Området runt Hagbyån med Hagbytippen och den nyligen återskapade Kvarnsjön är kända fågellokaler med ett 70-tal rastande och häckande fågelarter varav flera är rödlistade. Fåglar (och andra djur eller växter) som är rödlistade har en risk att dö ut. Miljöer för rödlistade fåglar är därför viktiga för att möjliggöra arternas fortlevnad. Läs mer om våra vattendrag under länken Täbys sjöar & vattendrag via länken till vänster.

God vattenkvalitet genom EU:s vattendirektiv

År 2000 gick startskottet för en ny europeisk vattenpolitik. Då antog alla medlemsländerna i EU det så kallade ramdirektivet för vatten. Direktivet innebär en ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Vattendirektivet omfattar alla sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Av praktiska skäl har en nedre storleksgräns på en kvadratkilometer satts för vilka vatten som fått fastställda miljökvalitetsnormer. Dessa vatten kallas för vattenförekomster.

Det övergripande målet med vattenförvaltningen är att nå minst god vattenstatus i alla vatten senast år 2015. Uppgiften de närmaste åren är att verka för att vatten med sämre kvalitet ska bli bättre, medan vatten som redan är bra inte får försämras. De vatten i Täby som omfattas av direktivet är Vallentunasjön, Ullnasjön, Stora Värtan, Ullnaån och Hagbyån.  

Vattenkvaliteten i Täby enligt EU:s vattendirektiv

Miljökvalitetsnormerna är uppdelade i kemisk respektive ekologisk status. Samtliga vatten i Täby bedöms uppnå God kemisk status. Detta innebär att halten förorenade ämnen i våra vatten inte överskrider den miljökvalitetsnorm som finns. På grund av övergödning klarar däremot inget av vattnen ännu miljökvalitetsnormen God ekologisk status. Av tekniska och ekonomiska skäl har vattenmyndigheten bedömt att det inte är rimligt för Täbys vatten att klara normen för ekologisk status redan 2015, därför får samtliga vatten i kommunen en tidsfrist till 2021 för att uppnå kraven. Eftersom inga av de klassade vattnen i Täby klarar miljökvalitetsnormen för ekologisk status ska åtgärdsprogram för dessa upprättas för att visa hur statusen ska förbättras.

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram fastställs av regeringens vattendelegation och är något som måste beaktas i samhällsplaneringen. Täby arbetar sedan länge med vattenfrågor i enlighet med vattendirektivet.

Läs mer om vattendirektivet på vattenmyndigheternas hemsida via länken till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-30