Start / Bygga, bo och miljö / Namnsättning av gator, adresser

Namnsättning av gator, adresser

Nya namn på vägar och kvarter föreslås av namn- och skönhetsrådet, stadsbyggnadsnämnden godkänner förslagen och översänder dem till kommunstyrelsens ordförande som fattar beslut. Sedan registreras adressen av den kommunala lantmäterimyndigheten i Täby. En adress är viktig för att bland annat ambulans, brandkår, polis, hemtjänst och taxi ska hitta rätt och kan vara direkt avgörande i en nödsituation. GPS-navigationstillverkarna ansvarar själva för att hämta aktuell information om nya vägar och adresser från Lantmäteriet eller Skatteverket.

Namnsättning

Kommunen sätter namn på:

 • Vägar, torg och parker
 • Kvarter
 • Kommundelar
 • Kommunala byggnader och anläggningar.

Kommunen kan inte besluta om namn på privata byggnader och anläggningar, men man kan vara rådgivande.

Namnberedningen

Initiativ till namnsättning kan komma från medborgare, företagare, tjänstemän, myndigheter eller politiker. Kommunens namn- och skönhetsråd tar sedan med hjälp av kommunens tjänstemän fram förslag på nya namn och ändringar av befintliga namn. Förslaget ska sedan godkännas av politiker i stadsbyggnadsnämnen och slutligen beslutas av kommunstyrelsens ordförande. Namn- och skönhetsrådet består av politiker samt representanter för Täby hembygdsförening och Kultur- och Fritidsförvaltningen. 

Adressättning och adressregister

När en gata har fått sitt namn så sätter kommunala lantmäterimyndigheten adressnummer på alla berörda fastigheter och lägger in detta i adressregistret. Alla entréer till byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet ska ha en unik adress. En byggnad kan därför ha flera adresser, eftersom det skall finnas en adress för varje entré. Att alla entréer har en unik adress är mycket viktigt för att räddningstjänsten ska hitta rätt vid en nödsituation, men också för så självklara saker som att posten ska komma fram. 

Beslut om ny adress

Kommunala lantmäterimyndigheten skickar beslut om ny adress till lagfaren fastighetsägare, som omgående ska sätta upp skyltar på fastigheten och meddela eventuella hyresgäster. Skyltning av vägnamn är det väghållaren som ansvarar för.

Anmäla ny adress

Här är exempel på när du behöver anmäla ny adress till lantmäterimyndigheten:

 • Om du skapar nya entréer i en befintlig byggnad, t.ex. för att skapa nya lägenheter för uthyrning.
 • Uppför ett Attefallsbostadshus för uthyrning.
 • Hyr ut en del av din bostad och denna uthyrningsdel har en egen entré.

God ortnamnssed

När kommunen sätter namn måste man följa Kulturmiljölagen, som bland annat kräver att "god ortnamnssed" ska följas. Tillsammans med övriga riktlinjer innebär det att:

 • man inte får ändra befintliga ortnamn utan starka skäl
 • nya namn ska vara lätta att stava, uttala och uppfatta
 • namnen ska hjälpa människor att orientera sig. Därför namnsätts ofta vägar och kvarter efter något tema, gemensamt för ett större område
 • namn med någon typ av lokal historisk förankring uppmuntras
 • man undviker namn som kan väcka anstöt
 • vi försöker också undvika namnförslag som kan leda till förväxling med redan existerande namn i Täby eller i grannkommunerna
 • personnamn bör användas väldigt restriktivt och endast då personen har en lokal koppling till Täby, har varit död i minst 5 år och inte har några kända kopplingar som kan väcka anstöt.
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-15