Start / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utbyggnad / Infrastrukturprojekt / Dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan

Dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan

Täby och Nordostkommunerna växer vilket gör att antalet resenärer i kollektivtrafiken ökar ständigt. Därför behöver Roslagsbanans kapacitet förstärkas. Syftet med SL:s dubbelspårsutbyggnad är att tågen ska gå med ökad turtäthet från de flesta stationer. Samtidigt förbättras tillgängligheten, säkerhet och bullerskydd.

Vision

För att kunna utöka trafiken på Roslagsbanan behöver stora delar av banan byggas ut med dubbelspår. Med dubbelspår kan tågen mötas på fler ställen och trafiken blir mindre störningskänslig. Nu är projektet inne i etapp 2. Det innebär dubbelspårsutbyggnad till Vallentuna respektive Åkersberga. Samt att en ny station etableras i nära anslutning till Arninge handelsområde.

SL rustar även upp stationer och befintliga vagnar, upphandlar nya tåg och bygger en ny tågdepå i Molnby norr om Vallentuna. Bullerskyddsåtgärder, säkerhet och tillgänglighet förbättras också längs hela Roslagsbanan. För mer information klicka dig vidare till SL:s hemsida här till höger.


Tidplan och avstängningar

Arbetet med hela Roslagsbanan beräknas pågå fram till år 2021. Under byggtiden kommer det bli avstängningar i tågtrafiken och byggarbeten längs med järnvägen vid de stationer som ska göras om. Tillsammans med SL och Arriva försöker vi hitta lösningar för att resenärer och kringboende ska påverkas så lite som möjligt av utbyggnaden.

  • Kårstalinjen är avstängd 7 januari - 20 augusti 2017.
  • Österskärslinjen är avstängd 7 - 8 januari och 23 juni - 9 december 2017.
  • Djursholms Ösby - Roslags Näsby station 7 - 8 januari och 23 juni - 20 augusti 2017.
  • Under denna period är tågtrafiken på Näsbyparklinjen igång som vanligt.

Aktuellt

SL är ansvarig för utbyggnaden av Roslagsbanans dubbelspår.

Beläggningen av asfalt på Stockholmsvägen som genomförts i SL:s regi har inte levt upp till önskvärd standard och kvalitet. Justeringar kommer ske på flera ställen längs Stockholmsvägen tills slutresultatet lever upp till kraven som ställs för en bra väg.  

SL kommer utföra sprängningsarbeten runt Hägernäs station från och till under juli-augusti.

Mellan den 23 juni och 19 augusti är både Kårstalinjen och Österskärslinjen avstängda från Djursholms Ösby. Näsbyparkslinjen går som vanligt. Cykelparkeringen vid Roslags-Näsby station flyttas till ersättningsbusshållsplatsen på Stationsvägen - mittemot Mekonomen. Kårstalinjen startar igen den 20 augusti med lägre turtäthet än ordinarie tidtabell fram till december. Österskärslinjen är fortsatt avstängd till december 2017.

Fram till mitten av juli genomför SL arbeten med att förbättra säkerheten vid plankorsningen i norra änden av Täby Kyrkby station. Korsningen görs om till en sicksack-korsning likt den i perrongens södra ände. Arbetena beräknas pågå vardagar mellan klockan 07:00 – 18:00 och kan medföra en del buller och ökad trafik.

Kvälls- och nattarbeten kommer att pågå mellan vecka 19 och juni ut av SL:s entreprenör i spårområdet mellan Tibble och Visinge. Arbetena beräknas pågå vardagarkvällar/nätter, mellan 18.00 och 02.00. I Tibble-Visinge pågår det även vissa helgarbeten i spårområdet maj och juni ut av SL:s entreprenörer. Arbetena beräknas pågå dagtid, lördagar mellan 08.00-17.00 och söndagar 09.00-17.00.

Järnvägsövergången vid Roslags-Näsby är avstängd från vecka 12 till den 20 augusti 2017. För att korsa järnvägsspåren vid stationen kan du använda den nya gång- och cykelbron intill Centralvägen. Läs mer i dokumentet till höger på sidan.

Kårstalinjens tåg ersätts på sträckan Roslags-Näsby–Kårsta av följande busslinjer:

27A: Resande från Frösunda–Vallentuna–Kragstalund–Roslags-Näsby trafikplats till Danderyds sjukhus.

27B: Resande från Lindholmen–Vallentuna–Täby kyrkby–Ensta till Täby centrum.

661: Utökning av turtätheten på sträckan Vallentuna–Kårsta för lokala resor.

666X: Resande Brottby trafikplats–Ekskogen–Kårsta till Söderhalls trafikplats (ansluter till linjerna 639 respektive 676).

Bra att veta

För tillfället går det inte några ersättningsbussar från Roslags-Näsby station utan från trafikplats Roslags-Näsby. Tänk på att det kan vara enklare att byta mellan ersättningsbuss och tåg vid Täby centrum istället för vid Roslags-Näsby.

Buss 27B är den buss som går genom Täby. Ersättningshållplats för station Visinge ligger på Bergtorpsvägen. Ersättningshållplats för station Ensta ligger där Hedåsvägen möter Stockholmsvägen. Ersättningshållplats för station Tibble ligger under våren vid Tibbleskolan.

Hjälp med att hitta bästa resvägarna får du genom SL:s app. Glöm inte att du med lokalbussarna kan ta dig till Österskärslinjen och vidare mot Stockholms Östra eller till Mörby centrum där tunnelbanan går.

Utökade arbetstider på sträckan Tibble-Visinge

För att hålla tidsplanen kan SL:s entreprenör komma att jobba kvällar och helger under delar av tågavstängningen. Tiderna som kan komma att bli aktuella är:

Måndag till fredag 07.00 - 21.00.

Lördag till söndag 08.00 - 17.00.

Det här händer vid Tibble och Ensta

I samband med avstängningen kommer gång- och cykelvägen vid Tibble station att stängas av. Även övergången söder om Ensta vid Mårdvägen, har stängts. (Se information om ändrade gång- och cykelvägar under ombyggnadstiden till höger).

Mårdvägen stängs av tillfälligt

SL kommer att behöva stänga av en del av Mårdvägen för att lägga nya vatten- och spillvattenledningar under 2017. Vägen är avstängd mellan Mårdvägen 7 och 9 och under den tiden hänvisas all trafik via Vesslevägen. Vid behov av kortare vattenavstängningar kommer SL att meddela berörda fastigheter innan.

Delsträckor

Roslags-Näsby – Tibble
Detaljplanen vann laga kraft i maj 2015. Dubbelspårsutbyggnaden pågår från kvartal två 2016 till och med januari 2018. Utbyggnaden innebär bland annat en modernisering av stationen i Roslags-Näsby och nya passager över järnvägen. Den möjliggör också en ny infartsparkering i anslutning till stationen i Roslags-Näsby och bidrar till att en ny attraktiv stadsdel, Västra Roslags-Näsby, kan utvecklas. Med start i mars börjar ombyggnationen av Roslags-Näsby station. 

Tibble – Visinge
Detaljplanen vann laga kraft i maj 2015. Dubbelspårsutbyggnaden pågår från kvartal två 2016 till och med oktober 2017. Detaljplanen möjliggör för säkrare passager över järnvägen och gång- och cykelvägar längs med Roslagsbanan. Under 2016 sker framför allt förberedande arbeten som att en byggväg anläggs längs med spåret vid Visninge station.

Täby Kyrkby – Kragstalund
SL kommer gick ut på granskning av järnvägsplanen för sträckan 10 maj - 9 juni 2016. Detaljplanen för dubbelspårsutbyggnaden från Täby kyrkby station till kommungränsen mot Vallentuna har upprättats och samrådstiden var mellan den 10 maj till den 10 juni. Läs med under Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan, Täby Kyrkby.

Hägernäs – Vaxholmsvägen – Ullna kvarnväg
Detaljplanen fram till Vaxholmsvägen vann laga kraft i september 2015. Utöver dubbelspårsutbyggnad inrymmer planen en bilparkering i anslutning till Hägernäs station och möjliggör en omvandling av bussgata till lokalgata. Detaljplanen för sträckan Vaxholmsvägen – Ullna kvarnväg antas under sommaren 2016. Den detaljplanen öppnar för en ny station vid Arninge där ett nytt resecentrum med bussanslutningar planeras. Utbyggnaden pågår från kvartal tre 2016 till och med kvartal två 2019.

Bakgrund

Under våren 2010 fattade SL:s styrelse beslut om att gå vidare med en järnvägsplan för delsträckorna Roslags-Näsby – Tibble, Tibble – Visinge, Täby kyrkby – Kragstalund och Hägernäs – Ullna kvarnväg.

I och med att järnvägsområdet ändras påverkas kommunens detaljplaner. Därför tar vi fram nya detaljplaner parallellt med SL:s järnvägsplaner.

Fråga - svar

När öppnar Kårstalinjen?

-20 augusti. Då öppnar också den västra delen av den nya vänthallen i Roslags-Näsby. Den får en bro över spåren med trappa, rulltrappa och hiss.

Kör Kårstalinjen precis som vanligt under hösten?

-Nej, norr om Roslags-Näsby kör tågen med glesare trafik än ordinarie tidtabell eftersom det fortfarande pågår arbeten vid Roslags-Näsby station. Från mitten av december kör tågen med full kapacitet.

När börjar tåget köra till Österskär igen?

-Från mitten av december. Då öppnar också den östra vänthallen i Roslags-Näsby.

När öppnar Roslags-Näsby station?

-När Kårstalinjen börjar köra den 20 augusti öppnar den västra vänthallen. Den östra vänthallen öppnar samtidigt som trafiken rullar igång på Österskärslnjen.

När kan gående börja korsa spåren vid Roslags-Näsby igen?

-Från den 20 augusti kan man börja använda bron över spåret. Nya bron gör övergången tryggare och säkrare.

Kommer den nya röda gång- och cykelbron längs Centralvägen vara kvar?

-Ja den är permanent.

Hur länge kör ersättningsbussarna?

-Tills tågen börjar köra mot Österskär. Information om ersättningstrafiken finns här eller på SLs app.

Varför är Roslagsbanan avstängd?

-För att SL bygger ut Roslagsbanans dubbelspår på flera sträckor där det fortfarande är enkelspår. Dubbelspår gör trafiken mindre störningskänslig. Läs mer här.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-06-20