Start / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utbyggnad / Infrastrukturprojekt / Dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan

Dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan

Täby och Nordostkommunerna växer vilket gör att antalet resenärer i kollektivtrafiken ökar ständigt. Därför behöver Roslagsbanans kapacitet förstärkas. Syftet med SL:s dubbelspårsutbyggnad är att tågen ska gå med ökad turtäthet från de flesta stationer. Samtidigt förbättras tillgängligheten, säkerhet och bullerskydd.

Vision

För att kunna utöka trafiken på Roslagsbanan behöver stora delar av banan byggas ut med dubbelspår. Med dubbelspår kan tågen mötas på fler ställen och trafiken blir mindre störningskänslig. Nu är projektet inne i etapp 2. Det innebär dubbelspårsutbyggnad till Vallentuna respektive Åkersberga. Samt att en ny station etableras i nära anslutning till Arninge handelsområde.

SL rustar även upp stationer och befintliga vagnar, upphandlar nya tåg och bygger en ny tågdepå i Molnby norr om Vallentuna. Bullerskyddsåtgärder, säkerhet och tillgänglighet förbättras också längs hela Roslagsbanan. För mer information klicka dig vidare till SL:s hemsida här till höger.


Bakgrund

Under våren 2010 fattade SL:s styrelse beslut om att gå vidare med en järnvägsplan för delsträckorna Roslags-Näsby – Tibble, Tibble – Visinge, Täby kyrkby – Kragstalund och Hägernäs – Ullna kvarnväg.

I och med att järnvägsområdet ändras påverkas kommunens detaljplaner. Därför tar vi fram nya detaljplaner parallellt med SL:s järnvägsplaner. Nedan hittar du mer information om kommunens planprocess och de preliminära utbyggnadstiderna för varje delsträcka.


Tidplan och avstängningar

Arbetet med hela Roslagsbanan beräknas pågå fram till år 2021. Under byggtiden kommer det bli avstängningar i tågtrafiken och byggarbeten längs med järnvägen vid de stationer som ska göras om. Tillsammans med SL och Arriva försöker vi hitta lösningar för att resenärer och kringboende ska påverkas så lite som möjligt av utbyggnaden.

  • Kårstalinjen är avstängd 7 januari - 20 augusti 2017.
  • Österskärslinjen är avstängd 7 - 8 januari och 23 juni - 9 december 2017.
  • Djursholms Ösby - Roslags Näsby station 7 - 8 januari och 23 juni - 20 augusti 2017.
  • Under denna period är tågtrafiken på Näsbyparklinjen igång som vanligt.

Nuläge

SL är ansvarig för utbyggnaden av Roslagsbanans dubbelspår.

Fredag den 23 juni stängs tågtrafiken av runt Hägernäs station. SL:s entreprenör kommer under söndagen den 25 riva kontaktledningar. Arbetet sker dagtid under söndagen.

Under kvällen och natten mellan den 21:a och 22:a juni kommer SL:s entreprenör att lägga spår i rätt läge på sträckan Tibble-Visinge med hjälp av en maskin. Arbetet kommer ske mellan 22.00-06.00 och maskinen kommer inte vara på samma ställe hela tiden.

Under kväll och natt mot lördag 17 juni, söndag 18 juni och måndag 19 juni kommer SL:s entreprenör arbeta med att dra kabel i spårområdet mellan Tibble och Visinge. Arbetna beräknas pågå mellan 18.00-03.00. Arbetena kommer vara av det mindre bullriga slaget, motordrivna fordon kommer finnas i spårområdet.

Under vecka 24 röjs sly och undervegetation i området mellan Centralvägen och Ytterbystugan. Röjningen sker för att arkeologerna som ska göra en arkelologisk utredning ska kunna genomföra sitt arbete.

Mellan den 23 juni och 19 augusti är både Kårstalinjen och Österskärslinjen avstängda från Djursholms Ösby. Näsbyparkslinjen går som vanligt. Cykelparkeringen vid Roslags-Näsby station flyttas till ersättningsbusshållsplatsen på Stationsvägen - mittemot Mekonomen. Kårstalinjen startar igen den 20 augusti med lägre turtäthet än ordinarie tidtabell fram till december. Österskärslinjen är fortsatt avstängd till december 2017.

Inom de närmaste veckorna kommer SL:s entreprenör fälla ett antal träd mellan fastigheten Kardborren 13 och Östra Banvägen närmast den befintliga gångvägen. Träden avverkas för att ge plats till ny trottoar.

Från och med nu och fram till mitten av juli genomför SL arbeten med att förbättra säkerheten vid plankorsningen i norra änden av Täby Kyrkby station. Korsningen görs om till en sicksack-korsning likt den i perrongens södra ände. Arbetena beräknas pågå vardagar mellan klockan 07:00 – 18:00 och kan medföra en del buller och ökad trafik.

Kvälls- och nattarbeten kommer att pågå mellan vecka 19 och juni ut av SL:s entreprenör i spårområdet mellan Tibble och Visinge. Arbetena beräknas pågå vardagarkvällar/nätter, mellan 18.00 och 02.00. I Tibble-Visinge pågår det även vissa helgarbeten i spårområdet maj och juni ut av SL:s entreprenörer. Arbetena beräknas pågå dagtid, lördagar mellan 08.00-17.00 och söndagar 09.00-17.00.

I samband med Roslagsbanans fortsatta utbyggnad kommer SL ta ner träd vid Hägernäs station för att öka säkerheten genom att anlägga en ny gång- och cvykelbro över järnvägsspåren. Under 2017 kommer Hägernäs station byggas om. Trädfällningen startar den 20 mars och pågår till och med den 31 mars.

Järnvägsövergången vid Roslags-Näsby är avstängd från vecka 12 till den 20 augusti 2017. För att korsa järnvägsspåren vid stationen kan du använda den nya gång- och cykelbron intill Centralvägen. Läs mer i dokumentet till höger på sidan.

Kårstalinjens tåg ersätts på sträckan Roslags-Näsby–Kårsta av följande busslinjer:

27A: Resande från Frösunda–Vallentuna–Kragstalund–Roslags-Näsby trafikplats till Danderyds sjukhus.

27B: Resande från Lindholmen–Vallentuna–Täby kyrkby–Ensta till Täby centrum.

661: Utökning av turtätheten på sträckan Vallentuna–Kårsta för lokala resor.

666X: Resande Brottby trafikplats–Ekskogen–Kårsta till Söderhalls trafikplats (ansluter till linjerna 639 respektive 676).

Bra att veta

För tillfället går det inte några ersättningsbussar från Roslags-Näsby station utan från trafikplats Roslags-Näsby. När Roslags-Näsby station stänger den 23 juni i samband med att Österskärslinjen kommer att vara avstängd så stannar ersättningsbussarna vid hållplats Stockholmsvägen (vid Mekonomen). Tänk på att det kan vara enklare att byta mellan ersättningsbuss och tåg vid Täby centrum istället för vid Roslags-Näsby.

Buss 27B är den buss som går genom Täby. Ersättningshållplats för station Visinge ligger på Bergtorpsvägen. Ersättningshållplats för station Ensta ligger där Hedåsvägen möter Stockholmsvägen. Ersättningshållplats för station Tibble ligger under våren vid Tibbleskolan.

Hjälp med att hitta bästa resvägarna får du genom SL:s app. Glöm inte att du med lokalbussarna kan ta dig till Österskärslinjen och vidare mot Stockholms Östra eller till Mörby centrum där tunnelbanan går.

Utökade arbetstider på sträckan Tibble-Visinge

För att hålla tidsplanen kan SL:s entreprenör komma att jobba kvällar och helger under delar av tågavstängningen. Tiderna som kan komma att bli aktuella är:

Måndag till fredag 07.00 - 21.00.

Lördag till söndag 08.00 - 17.00.

Tillfällig perrong på Roslags-Näsby station

Från och med avstängningen den 7/1 finns en tillfällig perrong söder om den befintliga perrongen på östra sidan, för av- och påstigning. Hänvisningsskyltar kommer att finnas.

Det här händer vid Tibble och Ensta

I samband med avstängningen kommer gång- och cykelvägen vid Tibble station att stängas av. Även övergången söder om Ensta vid Mårdvägen, har stängts. (Se information om ändrade gång- och cykelvägar under ombyggnadstiden till höger).

Mårdvägen stängs av tillfälligt

SL kommer att behöva stänga av en del av Mårdvägen för att lägga nya vatten- och spillvattenledningar. Arbetena påbörjas måndag 30 januari 2017 och kommer att pågå i minst en månad. Vägen stängs av mellan Mårdvägen 7 och 9 och under den tiden hänvisas all trafik via Vesslevägen. Vid behov av kortare vattenavstängningar kommer SL att meddela berörda fastigheter innan.

Delsträckor

Roslags-Näsby – Tibble
Detaljplanen vann laga kraft i maj 2015. Dubbelspårsutbyggnaden pågår från kvartal två 2016 till och med januari 2018. Utbyggnaden innebär bland annat en modernisering av stationen i Roslags-Näsby och nya passager över järnvägen. Den möjliggör också en ny infartsparkering i anslutning till stationen i Roslags-Näsby och bidrar till att en ny attraktiv stadsdel, Västra Roslags-Näsby, kan utvecklas. Med start i mars börjar ombyggnationen av Roslags-Näsby station. 

Tibble – Visinge
Detaljplanen vann laga kraft i maj 2015. Dubbelspårsutbyggnaden pågår från kvartal två 2016 till och med oktober 2017. Detaljplanen möjliggör för säkrare passager över järnvägen och gång- och cykelvägar längs med Roslagsbanan. Under 2016 sker framför allt förberedande arbeten som att en byggväg anläggs längs med spåret vid Visninge station.

Täby Kyrkby – Kragstalund
SL kommer gick ut på granskning av järnvägsplanen för sträckan 10 maj - 9 juni 2016. Detaljplanen för dubbelspårsutbyggnaden från Täby kyrkby station till kommungränsen mot Vallentuna har upprättats och samrådstiden var mellan den 10 maj till den 10 juni. Läs med under Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan, Täby Kyrkby.

Hägernäs – Vaxholmsvägen – Ullna kvarnväg
Detaljplanen fram till Vaxholmsvägen vann laga kraft i september 2015. Utöver dubbelspårsutbyggnad inrymmer planen en bilparkering i anslutning till Hägernäs station och möjliggör en omvandling av bussgata till lokalgata. Detaljplanen för sträckan Vaxholmsvägen – Ullna kvarnväg antas under sommaren 2016. Den detaljplanen öppnar för en ny station vid Arninge där ett nytt resecentrum med bussanslutningar planeras. Utbyggnaden pågår från kvartal tre 2016 till och med kvartal två 2019.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-06-20