Planläggning för bostäder på fastigheten Bromsen 11 i Skarpäng

Programområdet avser fastigheten Bromsen 11 och är beläget intill Täbyvägen i kommunens sydvästra del mot gränsen till Danderyds kommun. Området utgörs av en idag till stor del hårdgjord yta med en äldre industribyggnad som används av Täbys yrkesgymnasium som bedriver fordonsutbildningar. Programförslaget avviker från översiktsplanen som anger markanvändningen för platsen som i huvudsak arbetsplatser.

Detaljplanens syfte och innehåll

Planarbetet inleds med ett planprogram för att tidigt utreda frågor om bebyggelsens utformning och lämplig exploateringsgrad utifrån byggbar mark då del av fastigheten påverkas av ett spårreservat. 

Programförslaget redogör för en bebyggelse om ca 160 bostäder och innebär att befintlig industribyggnad rivs och att fastigheten istället möjliggörs för bostäder. Förslaget innehåller en bebyggelse i 2-6 våningar. För att möta omgivande bebyggelsestruktur föreslås byggnaderna inom kvarteret i en varierad skala med en skalmässig övergång från lägre radhus i väst till högre flerbostadshus i öst och norr.

Programförslaget avviker från översiktsplanen som anger markanvändningen för platsen som i huvudsak arbetsplatser.

Planprocessen

Planen upprättas med normalt förfarande och enligt PBL 2010:900 och kommer att inledas med ett program.

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 16 maj 2017.

Tidplan

Planuppdrag  2011-09-12
Start-PM SBN 2016-02-23
Program 29 maj - 29 juni 2017
Samråd 4:e kvartalet 2017
Granskning 1:a kvartalet 2018
Antagande KF 3:e kvartalet 2018
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-12