Planläggning för bostäder på fastigheten Bromsen 11 i Skarpäng

Planområdet ligger i sydvästra Täby, strax norr om gränsen till Danderyds kommun och väster om Täbyvägen. Fastigheten är idag uthyrd till Täby yrkesgymnasium som bedriver fordonsutbildning där. Detaljplanen ska pröva möjligheten till bostäder på fastigheten.

Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för bostäder på fastigheten. Gällande detaljplan reglerar användningen som småindustri. Förslaget bygger på en idé från fastighetsägaren om ca 40 radhus, lämplig exploateringsgrad ska utredas inom programarbetet. Förutsättningar för att det ska vara möjlighet att uppföra bostäder på platsen är att kraftledningen som passerar området tas ned och att bullerfrågorna hanteras inom planarbetet.

Planarbetet kommer att inledas med ett program för att tidigt utreda frågor om bebyggelsens utformning och lämplig exploateringsgrad utifrån byggbar mark då del av fastigheten påverkas av ett spårreservat.

Planprocessen

Planen upprättas med normalt förfarande och enligt PBL 2010:900 och kommer att inledas med ett program.

Tidplan

Planuppdrag  2011-09-12
Start-PM SBN 2016-02-23
Program 1:a kvartalet 2017
Samråd 3:e kvartalet 2017
Granskning 1:a kvartalet 2018
Antagande KF 2:a kvartalet 2018
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-09