Start / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utbyggnad / Pågående detaljplaner / Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan, Täby Kyrkby

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan, Täby Kyrkby

Kommunen och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) planerar tillsammans en ombyggnad av Roslagsbanan inom Täby kommun. Stora delar av Roslagsbanan är idag enkelspårig vilket innebär begränsningar i kapaciteten. Genom att bygga ut Roslagsbanan till dubbelspår genom Täby Kyrkby möjliggörs en tät och stabil tågtrafik med bättre tillgänglighet för resenärerna samt säkra passager över och under järnvägen. Detaljplaneområdet omfattar Roslagsbanans sträckning mellan Täby Kyrkby station och kommungränsen mot Vallentuna.

Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan mellan Täby kyrkby och Kragstalund station, att möjliggöra för säkra passager över och under järnvägen samt att anpassa väg- och cykelvägar till nya trafiklösningar. Detaljplanen ersätter delar av gällande stads- och byggnadsplaner men berör även områden som i dag inte är planlagda. Planen syftar också till att upphäva gällande fastighetsplaner. Detta sker i de fall detaljplanen, i och med utbyggnaden av spårområdet, strider mot dessa. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Planprocessen

Kommunen och SL planerar ombyggnaden tillsammans genom två parallella processer: SL tar fram en järnvägsplan, som nu har varit ute för granskning och inväntar fastställelse, och kommunen tar fram en detaljplan som är ute på granskning.

Planen upprättas med normalt förfarande enligt PBL 2010:900

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 21 februari 2017. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Stationsvägen 13 och på Täby kyrkbys bibliotek.

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa inkommit skriftligt senast den 28 mars 2017 till Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange Dnr SBN 2014/112-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under programsamrådet eller samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Samråd 10 maj - 10 juni 2016
Granskning 28 februari - 28 mars 2017
Antagande KF 3:e kvartalet 2017
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-27