Start / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utbyggnad / Pågående detaljplaner / Renovering av detaljplan E12 - Ella park

Detaljplan för del av fastigheter inom Ella park

Ella park är ett område med friliggande hus centralt i kommunen. Gällande detaljplan i Ella park är framtagen 1930 och saknar helt byggnadsreglerande bestämmelser samt är dåligt anpassad till dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning. Ambitionen är att en ny detaljplan ska ge en tydlig bild för fastighetsägare och grannar om vad som får byggas och inte inom området.

Detaljplanens syfte och innehåll

Enligt den förstudie över kommunens detaljplaner som genomfördes 2013  har detaljplanen för Ella park utsetts som en av det högst prioriterade att se över. Samhällsutvecklingskontoret beslutade under 2016 att påbörja arbetet med tre detaljplaner  och Ella park är en av dessa. Syftet med ny detaljplan är att skapa reglerande planer som överensstämmer bättre med verkligheten och dess behov. Det har under en lång period medgivits avvikelser och dispenser mot gällande detaljplaner. Flera mindre detaljplaner (frimärksplaner) har också upprättas inom området som skapar olika förutsättningar för fastighetsägarna.

Detaljplanen kommer bland annat att innebära bestämmelser om minsta tomtstolek (800kvm), byggrätt (20% av fasighetsytan), våningsantal och byggnadsspecifika bestämmelser kring placering och anpassning.

Planområdet avgränsas utifrån den ursprungliga detaljplanen E12, med undantag för områden som sedan tidigare getts nya bestämmelser i modernare planer. Exempelvis i området norr om Turebergsvägen finns detaljplaner uppförda på senare tid som bedömts aktuella varför det området uteslutits från den aktuella planavgränsningen. En mindre rest av E12 kring Roslagsbanan och Illervägen ingår i renoveringen av E17 i Ensta istället. Föreslagen planavgränsning framgår av flygbilden ovan.

Att uppdatera denna detaljplan skapar en tryggare, säkrare och mer rättvis grund när enskilda bygglov ska prövas inom berörda områden.

Ny detaljplan följer intentionerna med kommunens översiktsplan ”område med huvudsakligen bostäder”. 

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter 2 jan 2015)

För utbyte av information och synpunkter hölls ett öppet hus med drop-in den 3 maj 2017. Något ytterligare offentligt samrådsmöte om detaljplanen avses inte hållas.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under programsamrådet eller samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Start-PM  2016-01-26
Samråd 3 april - 14 maj 2017
Granskning 3:e kvartalet 2017
Antagande 4:e kvartalet 2017
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-12