Detaljplan för del av fastigheter inom Ensta (renovering av E17)

Ensta är ett grönt område med friliggande hus centralt i Täby. Gällande detaljplan i Ensta är framtagen 1933 och har ett stort behov av uppdatering eftersom den är dåligt anpassad till dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning. Ambitionen är att en ny detaljplan ska ge en tydlig bild för fastighetsägare och grannar om vad som får byggas och inte inom området.

Detaljplanens syfte och innehåll

Enligt den prioritering som togs fram för uppdatering av kommunens detaljplaner 2012 har detaljplanen för Ensta utsetts som en av de högst prioriterade. Samhällsutvecklingskontoret har beslutat att påbörja arbetet med tre detaljplaner under hösten 2015 och detaljplanen för Ensta är en av dessa.

Syftet med ny detaljplan är att skapa reglerande planer som överensstämmer bättre verkligheten och dess behov. Det har under en lång period medgivits avvikelser och dispenser mot gällande detaljplaner. Flera mindre detaljplaner (frimärksplaner) har också upprättas inom områdena som skapar olika förutsättningar för fastighetsägarna.

Detaljplanen kommer bland annat innebära bestämmelser om minsta tomtstolek, byggrätt och prickmark. Ny detaljplan kommer underlätta för framtida bygglovhantering inom området.

Planområdet avgränsas utifrån gällande plangräns från den ursprungliga detaljplanen E17 samt för del av stadsplan S99, området kring vattentornet i norra Ensta. Föreslagen planavgränsning framgår av flygbilden ovan.

Att uppdatera denna detaljplan skapar en tryggare, säkrare och mer rättvis grund när enskilda bygglov ska prövas inom berörda områden.

Ny detaljplan följer intentionerna med kommunens översiktsplan ”område med huvudsakligen bostäder”.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter 2 jan 2015) 

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 21 mars 2017. Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga här på hemsidan och i kommunhusets entré, Stationsvägen 13 till och med 13 april och därefter, från och med 18 april är adressen Esplanaden 3.

För utbyte av information och synpunkter hölls ett öppet hus med drop-in den 4 maj 2017. Något ytterligare offentligt samrådsmöte om detaljplanen avses inte hållas

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under programsamrådet eller samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Start-PM  2016-01-26
Samråd 3 april - 14 maj 2017
Granskning 3:e kvartalet 2017
Antagande 4:e kvartalet 2017
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-12