Planläggning för bostäder på fastigheten Gribbylund 5:1

Planområdet ligger i norra Gribbylund, direkt öster om Löttingelundsvägen. Fastigheten utgörs idag av en handelsträdgård. I ny detaljplan utreds möjligheten att uppföra bostäder på fastigheten i form av flerbostadshus i två våningar.Detaljplanens syfte och innehåll

Ägarna till fastigheten Gribbylund 5:1 har inkommit med ansökan om planbesked då de önskar avveckla den handelsträdgård som idag har sin verksamhet på fastigheten och istället utreda möjligheten att uppföra bostäder. En förutsättning har varit att de nya bostäderna ska utformas för att samspela med den omkringliggande bebyggelsen. Bostäderna föreslås utformas som flerbostadshus, i högst två våningar. Parkering löses inom fastigheten och föreslås uppföras längs med Löttingelundsvägen i form av carports. Med stöd av den här detaljplanen kan en ny fastighet med den befintliga villabyggnaden styckas av från Gribbylund 5:1. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Detaljplanen vann laga kraft 2016-06-23

Tidplan

Planuppdrag 2013-02-24
Samråd 3 feb - 25 feb 2015
Granskning 1 dec 2015 - 11 jan 2016
Antagande SBN 19 april KF 23 maj
Laga kraft 2016-06-23

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-09