Planläggning för bostäder på fastigheten Löttinge 3:29 i Löttingelund

Planområdet ligger i centrala Löttingelund intill Löttingelundsvägen. Idag är fastigheten planlagd för allmänt ändamål. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av ändrad användning till bostad för att möjliggöra för ett LSS-boende. Täby kommun är fastighetsägare och avser efter detaljplanens antagande uppföra 6 lägenheter i form av LSS-bostäder inom fastigheten.

Bild på planområde


Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att uppföra bostäder i form av LSS-boende på fastigheten, (särskilt boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Täby kommun äger fastigheten som idag är obebyggd och planlagd som allmänt ändamål. Fastigheten ligger centralt i villaområdet Löttingelund och är idag en vildvuxen naturfastighet med många större träd. Inom fastigheten planeras en huvudbyggnad med 6 st marklägenheter samt utrymme för personal, komplementbyggnader i form av förråd och soprum samt parkeringsplatser. Detaljplanen innebär att användningen för fastigheten ändras från allmänt ändamål till bostäder.

Planprocessen

Planprocesspil

Planen upprättas med normalt förförfarande och enligt PBL 2010:900 (före januari 2015)

Tidplan

Planuppdrag 13 september 2013
Samråd 25 maj - 26 juni 2015
Granskning 16 februari - 11 mars 2016
Antagande 17/5 SBN, 7/6 KS, 20/6 KF
Laga kraft 2016-07-22

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-08-11