Renovering av detaljplan N14 - Lahäll

Lahäll är ett kuperat område i södra Täby, bebyggt med friliggande hus från olika tider. Gällande detaljplan för Lahäll är framtagen 1927 och är dåligt anpassad efter dagens bebyggelseutveckling och aktuell lagstiftning. Ambitionen är att ny detaljplan ska ge en tydlig bild för fastighetsägare och grannar om vad som får och vad som inte får byggas inom området.

Detaljplanens syfte och innehåll

Enligt den prioritering som togs fram för uppdatering av kommunens detaljplaner 2012 har detaljplanen för Lahäll utsetts som en av det högst prioriterade. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att påbörja arbetet med tre detaljplaner under hösten 2015 och detaljplanen för Lahäll är en av dessa.

Syftet med ny detaljplan är att skapa en reglerande detaljplan som överensstämmer bättre verkligheten och dess behov. Det har under en lång period medgivits avvikelser och dispenser mot gällande detaljplan. Flera mindre detaljplaner (frimärksplaner) har också upprättas inom området som skapar olika förutsättningar för fastighetsägarna.

Detaljplanen kommer bland annat att innebära bestämmelser om minsta tomtstolek, byggrätt och prickmark. Ny detaljplan kommer underlätta för framtida bygglovhantering inom området.

Planen avgränsas utifrån gällande plangräns från den ursprungliga detaljplanen N14. Det finns områden inom denna plan som redan genomgått renovering och de områdena utesluts ur aktuellt planarbete. Föreslagen planavgränsning framgår av flygbilden nedan.   

Att uppdatera denna detaljplan skapar en tryggare, säkrare och mer rättvis grund när enskilda bygglov ska prövas inom berörda områden.

Ny detaljplan följer intentionerna med kommunens översiktsplan ”område med huvudsakligen bostäder”.

Planprocessen

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2016-01-26 genom att godkänna Start-PM att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag med att ta fram nya detaljplaner för områdena N14, E12 och E17. 

Tidplan

Start-PM 2016-01-26
Samråd 3:e kvartalet 2017
Granskning 4:e kvartalet 2017
Antagande KF 1:a kvartalet 2018
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-22