Planläggning för ny simhall i centralaTäby

Planområdet omfattar del av Tibble 8:16 och sträcker sig mot korsningen Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen i nordöst och bort mot kemistvägen i väster. Infart till området sker idag från Stora Marknadsvägen. Fastigheten Tibble 8:16 är idag planlagd för kontorsändamål och avsikten är att ändra detaljplanen för att medge besöksanläggning i form av simhall samt parkering.

Illustrationsbild 
 
Orienteringsbild


Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en ny simhall med tillhörande parkering samt att säkerställa trafiksäkra och gena passager för gång och cykel. Syftet är vidare att simhallen, med sitt strategiska läge och publika innehåll, ska bidra med en för Täby karaktärsbildande byggnad av hög arkitektonisk kvalitet.

Tibblebadet uppfördes i mitten av 70- talet och bedömningen är att hela anläggningen, särskilt simhallen, behöver totalrenoveras. I stället för att renovera nuvarande badhus, har en nybyggnation bedömts som mer ekonomiskt intressant och rimlig. Den plats som är aktuell för badhuset är i korsningen Bertorpsvägen- Stora Marknadsvägen. Fördelen med detta läge är att det badet i Täby också får en nära koppling till den kommande utbyggnaden på galoppfältet och ett centralt läge med goda kommunikationer. 

Planprocessen

Detaljplanen hanteras med s.k. utökat förfarande.

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 21 februari 2017.

För utbyte av information och synpunkter hölls ett öppet hus med drop-in den 4 oktober 2016. Något ytterligare offentligt samrådsmöte om detaljplanen avses inte hållas.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag februari 2015
Samråd 16 september - 14 oktober 2016
Granskning 24 februari - 19 mars 2017
Antagande 3:e kvartalet 2017
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-12