Planläggning av Täby IP m m. i Täby kyrkby

Idrottsplatsen Täby IP samt den intilliggande golfbanan saknar i dagsläget detaljplan. Som ett led i kommunens satsning på idrotts- och friluftsliv i den norra delen av kommunen upprättas nu en detaljplan som säkrar dagens idrotts- och motionsverksamheter och där förut­sättningar ges för en framtida utveckling.

Ortofoto med områdesgräns
Orienteringsbild

Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att bekräfta och reglera pågående idrottsverksamheter, Täby IP och golfanläggningen, samt att möjliggöra en ny tillfartsväg från Prästgårdsvägen upp till Täby IP. I detaljplanen ingår även nya bostäder. Detaljplanen syftar även till att bevara de värden som ligger till grund för områdets riksintresse för kulturmiljövården.

Två olika förslag för idrottsplatsens utveckling har studerats med i princip samma funktioner men disponerade på olika sätt. I alternativ A ligger matcharenan kvar på nuvarande plats och i alternativ B har matcharenan flyttats längre söderut.

Med stöd i en utredning om en ny tillfartsväg som genomfördes 2011 har ett förslag tagits fram där idrottsplatsen nås med bil från Prästgårdsvägen via en nybyggd allmän gata upp till en ny parkering i idrottsplatsens södra del. Norr om idrottsplatsen på en befintlig parkering föreslås nya bostäder. Angöring till bostäderna kan ske på fastighetens östra sida.  En allmän gång- och cykelväg föreslås öster om bostäderna.

Detaljplanen överensstämmer delvis med gällande översiktsplan som redovisar idrottsanläggning, större park och naturområde. En del av planområdet utgör riksintresse för kulturmiljövården. Ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken har upprättats. Delar av fastigheterna Prästgården 2:1 och Täby kyrkby s:56 kan komma att beröras av inlösen av kommunen.

Planprocessen

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900, före 2 januari 2015.

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 21 mars 2017, § 60.

För utbyte av information och synpunkter hölls ett öppet hus med drop-in onsdagen den 18 maj 2016. Något ytterligare offentligt möte om detaljplanen avses inte hållas.

De sakägare som senast under granskningstiden lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om att antagande. Synpunkter som framförts under programsamrådet eller samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag USMN 2011-12-12, förnyat uppdrag 2014-12-15
Samråd 25 april-30 maj 2016
Granskning 28 mars - 25 april 2017
Antagande Godkännande i SBN 29 augusti, antagande KF 2 oktober 2017
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-12