Planläggning av Täby IP m m. i Täby kyrkby

Planområdet ligger i Täby kyrkby mellan Hövdingavägen och Prästgårdsvägen och omfattas idag inte av någon detaljplan. Befintliga idrottsverksamheter, Täby IP och den intilliggande golfanläggningen säkras nu i ett planförslag som även möjliggör en utveckling av idrottsverksamheten med nya byggnader. I planförslaget ingår även ny radhusbebyggelse norr om idrottspaltsen.

Ortofoto med områdesgräns
Orienteringsbild

Detaljplanens syfte och innehåll

Planförslagets bekräftar och reglerar pågående idrottsverksamheter, Täby IP och den intilliggande golfabanan, samt möjliggör en ny till­fartsväg från Prästgårdsvägen upp till Täby IP. Byggrätter ges för nya byggnader kopplade till idrottsverksamheten. Två olika förslag för idrottsplatsens utveckling har studerats med i princip samma funktioner men dis­ponerade på olika sätt. I alternativ A ligger matchare­nan kvar på nuvarande plats och i alternativ B har matcharenan flyttats längre söderut.

En ny radhusbebyggelse föreslås på en parkering norr om idrottsplatsen.

Området kring Täby IP och golfbanan är mycket fornlämningsrikt och utgör ett riksintresse för kultur­miljövården. En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och planbestämmelser införs på plankartan som stöd för att bevara det öppna landskapet. Planförslagets inverkan på riksintresset bedöms i MKB:n vara måttlig. Närmaste belägna bostäder riskerar utsättas för störningar i form av ljud och ljus.

Planprocessen

Planförslaget  godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 19 april 2016. Ett öppet hus med drop-in genomfördes den 18 maj 2016 i kommunhuset i Kommunhuskällaren.

Tidplan

Planuppdrag USMN 2011-12-12, förnyat uppdrag 2014-12-15
Samråd 25 april-30 maj 2016
Granskning 2:a kvartalet 2017
Antagande KF 3:e kvartalet 2017
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-13