Planprogram för utveckling av Skarpängs centrum och närliggande områden

Med bakgrund av det politiska målet att formulera utvecklingsprogram för lokalt stadsdelscentrum och Kopparhus fastigheter AB:s avsikt att utveckla bostäder och verksamheter i kvarteret Nyckelpigan har arbetet med ett planprogram för Skarpängs centrum påbörjats.

Här har också påtalats att se över behovet av skollokaler och att integrera dem med centrumutvecklingen.

Programmets syfte och innehåll

Arbete med ett detaljplaneprogram för Skarpängs centrum och dess närliggande område pågår. Syftet med programmet är att ta fram riktlinjer för förtätning av området med bostäder, service och arbetsplatser, för att på sikt kunna utveckla Skarpängs centrum som en knutpunkt för stadsdelarna Skarpäng och Ella. Ett mål är att skapa stadsmässighet i en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar miljö.

Programarbetet omfattar ett område på ca 30 ha. Den kraftledning som går genom området kommer att markförläggas och tas bort under 2017, vilket är en förutsättning för genomförandet av projektet.

Som en del i programarbetet har kommunen genomfört en dialog med de som bor, verkar eller besöker om rådet. Detta har skett genom öppet hus vid två tillfällen i Skarpängs centrum och genom en enkät till medborgarna under februari 2016.  Totalt inkom ca 240 svar (på papper eller via webben). Kommunen hade även ett informationsmöte med elever och personal på Skarpängsskolan och fick då in ytterligare 173 enkätsvar.

Programarbetet görs i ett samarbete mellan Täby kommun och Kopparhus AB som äger flera av fastigheterna i Skarpängs centrum. Efter att programmet har godkänts kommer arbete med att ta fram två, eller flera, detaljplaner för olika delområden inom området att inledas.

Planprocessen 

Stadsbyggnadsnämnden gav 2015-09-01 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta planprogram för utveckling av Skarpängs centrum och närliggande områden. Förslag til program har godkänts för samråd av stadsbyggnadsnämnden 2017-05-16.

För utbyte av information och synpunkter hölls ett öppet hus med drop-in den 2 och 12 juni 2017. Något ytterligare offentligt samrådsmöte om programmet avses inte hållas.

Tidplan 

Planuppdrag  2015-09-01
Programarbete 1:a - 3:e kvartalet 2016
Programsamråd 29 maj - 3 juli 2017
Godkännande av program 4:e kvartalet 2017

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-12