Ny detaljplan för kvarteret Termiten mfl

Aktuellt planområdet ligger inom stadsdelen, Skarpäng. Området Skarpäng har en varierad bebyggelse, ofta i kuperad terräng. Det dominerande inslaget utgörs av typhus från 1970- talet och framåt. Flera områden med grupphus tillkom på slutet av 70- talet. Gällande stadsplan för aktuellt grupphusområde antogs 1979-06-14, S 176.Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med ny detaljplan är att utreda utbyggnadsmöjligheten för fastigheterna inom området. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2012-04-24 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över detaljplanen. Detta med hänsyn till att tidigare bygglov till stor del har beviljats genom dispenser (före plan- och bygglagen 1987). Avsikten är att skapa en ny rättssäker detaljplan, uppdaterad till aktuell lagstiftning. Samtliga fastighetsägare och sakägare kommer att bjudas in till samråd för detaljplanen i ett senare skede. Vad den nya detaljplanen kommer att innebära i det enskilda faller kommer att utredas i samrådet. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Planen upprättas med enkelt förfarande enl PBL 2010:900 (innan jan 2015)

Planprocessen

Tidplan

Planuppdrag 2012-04-24
Samråd 23 mars - 15 april 2016
Granskning 4 maj - 18 maj 2016
Antagande 2016-06-21
Laga kraft 2016-07-25

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-08-11