Planläggning för handel och bostäder, Arninge-Ullna

Planområdet ligger inom Arninge och avgränsas av Arningevägen, Kundvägen och Hantverkarvägen. Detaljplanen är en del av utbyggnaden och omvandlingen av Arninge centrum (handelsområdet). Planärendet har föregåtts av en markanvisningstävling för fastigheten Tumstocken 6 där Ica fastigheter AB utsågs som vinnare. I samband med att Arninge centrum omvandlas och byggs ut kommer gatunätet att förbättras med gångbanor och cykelbanor utmed gatorna.

Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra byggnader för centrumverksamhet, vård och bostäder. I planförslaget utgörs verksamheten främst av handel men för att skapa en flexibel detaljplan används bestämmelsen C (centrumverksamhet). I ändamålet centrumverksamhet ingår bl a butiker, service, gym och kontor.

Tumstocken 6

Planärendet har föregåtts av en markanvisningstävling för fastigheten Tumstocken 6 där Ica fastigheter AB utsågs som vinnare. Inom fastigheten kommer en Ica Maxibutik på ca 10 000 kvm att uppföras med parkering i två plan ovanpå butikslokalen. På den angränsande fastigheten Tumstocken 9 finns redan en befintlig handelslokal (Granngården) på ca 2700 kvm. Här planerar man för en utbyggnad på ca 1900 kvm.

Vattenpasset 1

Inom fastigheten Vattenpasset 1 finns det en befintlig handelsbyggnad där bl.a. Willys, Jysk och Sova ligger. I planförslaget utökas byggnaden med ca 6 000 kvm BTA innehållande handel, vårdlokaler, kontor och gym. Ett fristående bostadshus på 15 våningar med 84 lägenheter planeras också inom fastigheten. Bostadshuset ligger utmed det nya huvudcykelstråket på Måttbandsvägen som knyter samman befintlig och kommande bebyggelse i Hägerneholm med Arninge resecentrum.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande  och enligt PBL 2010:900 (efter 2 jan 2015)

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 15 november 2016. Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Stationsvägen 13, på biblioteket i Täby centrum, Biblioteksgången 13.

Något samrådsmöte kommer inte att hållas. Önskas möte med kommunen kontakta planarkitekt Katarina Dalerå.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 30 december 2016 till Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange Dnr SBN 2014/130-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag 2012
Samråd 28 november - 30 december 2016
Granskning 2:a kvartalet 2017
Antagande KF 4:e kvartalet 2017
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-11-25