Detaljplan för Ullna Park - Ullnabacken

Kommunstyrelsen beslutade 2014 att området kring Ullnabacken i Arninge-Ullna ska utvecklas med rekreationsverksamhet och bostäder.

Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att omvandla den stora deponitippen till ett sport- och rekreationsområde för aktivt friluftsliv. I uppdraget ingår även att pröva möjligheten att uppföra bostäder samt förskola.

Det har bedrivits tippverksamhet på Ullnabacken sedan 1950-talet. Under 1980-talet gjordes ett uppehåll och istället anlades skidliftar på den stora deponitippen. Ullnabacken blev snabbt ett populärt utflyktmål bland Täbys invånare. Några år senare stängdes skidliftarna och deponiverksamheten återtogs. Sedan en tid tillbaka har verksamhetsutövaren för deponin planerat att avsluta verksamheten. I samband med detta, ska nu åter frågan om skidverksamhet prövas på Ullnabacken genom en ny detaljplan. Ullnabacken och Ullnasjön ska även kunna erbjuda flera andra rekreationsmöjligheter under hela året.  Tillgängligheten till Ullnasjön ska förbättras.

Avgränsning

Planområdet utgörs av cirka 60 ha mark- och vattenområde på del av fastigheten Arninge 4:1. Planområdet saknar idag detaljplan.

Området avgränsas i söder mot Ullnavägen. I öster mot Slalomvägen och i väster mot fastigheten Arninge 5:1. I norr ingår delar av Ullnasjöns vattenområde.

Planprocessen

Detaljplanen kommer att bedrivas med s.k. utökat förfarande. Projektet befinner sig i ett tidigt skede och tidplanen är preliminär.

Tidplan

Samråd 3:e kvartalet 2017
Granskning 3:e kvartalet 2018
Antagande 2:a kvartalet 2019
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-06-14