Planläggning för en ny stadsdel i Roslags-Näsby

Stadsdelen, som är en del av den regionala stadskärnan, ska vara en hållbar stadsdel med särskiljande och nyskapande arkitektur utmärkande för området. Stadsdelen, i dess kollektivtrafiknära läge, ska ges en stadsmässig karaktär med varierat innehåll och omsorgsfullt utformade gator och park. Stadsdelen ska vara levande och trygg med säker och attraktiv utformning av de offentliga miljöerna. Utbyggnaden syftar också till att bidra med anslutningar till den äldre bebyggelsen öster om Roslagsbanan. I översiktsplanen ingår området i ett större förändringsområde för i huvudsak bostäder.

Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 1400 nya bostäder i en ny hållbar stadsdel med ny struktur och blandade funktioner. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för handel, vård, kontor, skola, förskola, infartsparkering för cykel, en stadsdelspark och ett torg samt att bibehålla del av befintlig bebyggelse och grönska.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Huvuddelen av planområdet ägs av Täby kommun. Kommunen genomförde efter avslutat samråd en markanvisningstävling och kommunen har tecknat ramavtal med 17 st exploatörer.

Planprocessen

Planen upprättas med normalt förfarande och enligt PBL 1987:10

Detaljplanen har godkänts av stadsbyggnadsnämnden den 20 juni 2017 och beslut om antagande planeras att tas av Kommunfullmäktige den 4 september 2017.

De sakägare som senast under utställningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under programsamrådet eller samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag 7 september 2009 
Program 21 juni - 30 september 2010
Samråd 7 januari - 4 februari 2014
Utställning 24 okt - 25 nov 2016
Antagande SBN 20 juni, KF 4 sept. 2017
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter
De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-11