Planläggning för bostäder och handel på fastigheten Viggbyholm 74:2 m fl

Planområdet är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats och avgränsas av E 18 i norr och Skördevägen i sydost.  Arbete med att upprätta en detaljplan för området pågår. Totalt omfattar projektet i nuläget ca 230 lägenheter samt verksamhetslokaler omfattande ca 8000 kvm, fördelade på handel och idrottsverksamhet.

 

Detaljplanens syfte och innehåll

Den övergripande idén för projektet är att genom exploatering av området längs med motorvägen i norr skapa en avskärmande bebyggelse mot E18 som möjliggör en utveckling av bostadsbebyggelse med kvarter av flerfamiljshus och radhus.

De planerade bostadstäderna trappar ner från 6 våningar närmast E18 till  3 våningar närmast befintlig bebyggelse i söder. En ny lokalgata kommer att anläggas från Bergstorpsvägen som tar upp höjdskillnaden mellan Viggbyholms trafikplats och huvuddelen av planområdet. Denna förbinds i sin tur med Skördevägen så att området knyts samman med övriga Viggbyholm.

I områdets östra del anläggs en tennishall och söder om denna bevaras naturmarken. Denna gallras och en naturlekplats anläggs för att höja dess rekreativa värde för närområdet. I områdets nordvästra del, närmast Viggbyholms trafikplats, anläggs en restaurang och en dagligvarubutik om ca 3000 kvm.

Genomförandet av detaljplanen har i samråd med länsstyrelsen bedömts kunna innebära en betydande miljöpåverkan. De aspekter som har bedömts kunna medföra en risk för betydande miljöpåverkan är dels risk kopplat till transporter med farligt gods och dels trafikbuller och dess påverkan på planerade bostäder inom området.

Planprocessen

Planförslaget godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 16 maj 2016. Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets entré, Stationsvägen 13 och på biblioteket i Täby centrum, Biblioteksgången 13.

För utbyte av information och synpunkter inbjuder Täby kommun till öppet hus med drop-in den 15 juni 2016, kl 16.30 – 19.00  i kommunhuset i Kommunhuskällaren. Från Täby kommun deltar tjänstemän från samhällsutvecklingskontoret samt politiker från stadsbyggnadsnämnden.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 30 juni 2016  till Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange Dnr SBN 2011/218-20 samt ditt namn och din adress.

Planuppdrag 2011-03-14
Samråd 31 maj - 30 juni 2016
Granskning 1:a kvartalet 2017
Antagande KF 3:e kvartalet 2017
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-11-21