Planläggning för Viggbyholms verksamhetsområde

Planområdet är beläget i norra Viggbyholm och avgränsas av Roslagsbanan i söder, Bergtorpsvägen i väster och Viggbyholmsvägen i norr och öster. Syftet med ny detaljplan är att ge området en mer varierad användning och anpassa den efter det behov som finns idag. Utgångspunkten är att även pröva markanvändningen "Handel".

Detaljplanens syfte och innehåll

Ansökningar om planbesked från fastighetsägare inom området har inkommit till kommunen där en ändrad markanvändning önskas. Inom området finns även ett antal fall av planstridig verksamhet och flera tillsynsärenden. Med hänsyn till detta samt till den utveckling som sker inom den regionala stadskärnan i Täby (Täby Park, Täby Centrum, Västra Roslags-Näsby) har stadsbyggnadskontoret sett ett behov av att ta ett helhetsgrepp och upprätta en ny detaljplan för Viggbyholms verksamhetsområde.

Utgångspunkten är att kartlägga vilket behov som finns hos fastighetsägarna idag och pröva lämpligheten för nya användningar, främst handel. Även byggrätter, gatu-utformning, parkeringssituation, dagvattenhantering mm kommer att ses över. 

Ny detaljplan går i linje med översiktsplanen där området anges som "Område med huvudsakligen arbetsplatser. "

Planprocessen

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, miljö och näringsliv gav 2014-06-09 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva ny detaljplan för Viggbyholms verksamhetsområde.

Detaljplanen kommer att upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter jan 2015).

Tidplan

Planuppdrag 2014-06-09
Samråd 4:e kvartalet 2017
Granskning 2:a kvartalet 2018
Antagande 4:e kvartalet 2018 (kommunfullmäktige)
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-12