Planläggning för nya bostäder i Skarpäng

Planområdet ligger i Skarpäng direkt söder om Milstensskolan och väster om Täbyvägen. Området är idag planlagt för småindustriändamål och prövas nu för möjligheten att uppföra ca 55 bostäder i par-, rad- och kedjehus.

Detaljplanens syfte och innehåll

Området som omfattas av tre fastigheter och ligger i norra Skarpäng har under lång tid kännetecknats av småskalig industri och verksamheter i form av bland annat trädgårdsanläggningsföretag och rörläggningsfirma. I övrigt domineras omgivningen av villa- och radhusbebyggelse.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av radhus och sammanbyggda småhus i två och tre våningar. Bebyggelsen föreslås vända sig med tre våningar mot Täbyvägen och Fjätursvägen i öster och norr och trappas ner till två våningar för att möta bebyggelsen i väster. Inom området föreslås den idag enskilda vägen, i Blockhusvägens förlängning, att bli allmän gata med gångbana.Via denna gata föreslås anslutning till planområdets södra del ske. Gångbanan skapar förutsättningar för en säker skolväg för barn som rör sig till och från Milstensskolan.

Den nya bebyggelsen kommer att ha god tillgång till service med det närliggande Skarpäng centrum och i närområdet finns även flertalet skolor och förkolor. De boende kommer även att ha nära till rekreation och grönområden med det närliggande Mörtsjöstråket.Illustrationsbilder

Planprocessen

Detaljplanen hanteras med s.k. utökat förfarande enl PBL 2010:900, efter jan 2015

Samråd ägde rum 31 januari till 5 mars 2017 och i samband med det hölls ett samrådsmöte i form av öppet hus. Resultatet av samrådet finns redovisat i en samrådsredogörelse.

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 20 juni 2017. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga här på hemsidan och i kommunhusets entré, Esplanaden 3.

För utbyte av ytterligare information och synpunkter inbjuder Täby kommun till öppet hus med drop-in tisdagen den 22 augusti 2017, kl 17.30 - 19.30 i kommunhuset. Från Täby kommun deltar tjänstemän från samhällsutvecklingskontoret.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 27 augusti 2017 till Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange Dnr SBN 2012/357-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag 2012-10-15
Samråd 31 jan - 5 mars 2017
Granskning 3 juli - 27 augusti 2017
Antagande KF 4:e kvartalet 2017
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till samhällsutvecklingskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till samhällsutvecklingskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-03