Planläggning för 55 nya bostäder i Skarpäng

Planområdet ligger i Skarpäng direkt söder om Milstensskolan och väster om Täbyvägen. Området är idag planlagt för småindustriändamål och prövas nu för möjligheten att uppföra 55 bostäder i par-, rad- och kedjehus.

Detaljplanens syfte och innehåll

Området som omfattas av tre fastigheter och ligger i norra Skarpäng har under lång tid kännetecknats av småskalig industri och verksamheter i form av bland annat trädgårdsanläggningsföretag och rörläggningsfirma. I övrigt dominaras omgivningen av villa- och radhusbebyggelse.

Nu föreslås en planändring som medför att området planläggs för bostadsändamål. I området planeras 55 nya bostäder i rad-, kedje- och parhus i två och tre våningar. Bebyggelsen föreslås vända sig med tre våningar mot Täbyvägen och Fjätursvägen i öster och norr och trappas ner till två våningar för att möta bebyggelsen i väster. Inom området planeras en lekplats, odlingslotter och gemensamhetslokal för de boende.

Den nya bebyggelsen kommer att ha god tillgång till service med det närliggande Skarpäng centrum och i närområdet finns även flertalet skolor och förkolor. De boende kommer även att ha nära till rekreation och grönområden med det närliggande Mörtsjöstråket.

Illustrationsbild

Planprocessen

Detaljplanen kommer hanteras med s.k. utökat förfarande enl PBL 2010:900, efter jan 2015

Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 24 januari 2017. Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga här på hemsidan, i kommunhusets entré, Stationsvägen 13 och på biblioteket i Täby centrum, Biblioteksgången 13.

För utbyte av information och synpunkter inbjuder Täby kommun till öppet hus med drop-in onsdagen den 23 februari 2017, kl 17.30 i kommunhusets matsal. Från Täby kommun deltar tjänstemän från samhällsutvecklingskontoret samt politiker från stadsbyggnadsnämnden.

Något ytterligare offentligt samrådsmöte angående detaljplanen avses inte hållas.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 5 mars 2017 till Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange Dnr SBN 2012/357-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag  2012-10-15
Samråd 31 jan - 5 mars 2017
Granskning 2:a kvartalet 2017
Antagande KF 4:e kvartalet 2017
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till samhällsutvecklingskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till samhällsutvecklingskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-31