Nytt äldreboende på Byle gård

På fastigheten Bylegård 37 bedrivs idag ett vårdboende. Detaljplanen ger en utökad byggrätt och möjliggör därmed en komplettering av olika sorters kategoriboenden i form av vård-, äldre- och trygghetsboende och dylikt. Täby är en växande kommun där behovet av allmännyttig service kan variera över tid. För att i framtiden kunna ha en flexibel användning av fastigheten möjliggörs även förskoleverksamhet.

Detaljplanens syfte och innehåll

Planens syfte är att komplettera den vårdverksamhet som bedrivs på fastigheten Bylegård 37 samt utöka byggrätten och därmed möjliggöra uppförande av nya byggnader för olika former av kategoriboende med stöd och omsorg. I första hand för vård-, äldre-, trygghetsboende, gruppboende och liknande. Planen ger även möjlighet att anordna förskoleverksamhet. Den nya bebyggelsen placeras i den gamla gårdsmiljön med hänsyn till fastighetens marknivåer och uppvuxna vegetation. En befintlig fruktträdgård bevaras i stort. Byggnadernas gestaltning anpassas till omgivningen, men kan ges ett självständigt uttryck. Färg och material anpassas till stadsbilden.

Planprocessen

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900, före 2 januari 2015.

För utbyte av information och synpunkter hölls ett öppet hus med drop-in den 17 maj 2017. Något ytterligare offentligt samrådsmöte om detaljplanen avses inte hållas

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag USMN 2012-03-12, förnyat uppdrag 2014-03-03
Samråd 9 maj - 31 maj 2017
Granskning 3:e kvartalet 2017
Antagande KF 1:a kvartalet 2018
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-12