Ny detaljplan för Enhagens verksamhetsområde

Planområdet ligger i Enhagen och avgränsas av Täbyvägen i väster, Enhagsvägen i norr och kommungränsen mot Danderyd i söder. Syftet med ny detaljplan är att ge området en mer varierad användning och anpassa den efter dagens och framtidens behov. Utgångspunkten är att även pröva markanvändningen ”Skola”, ”Verksamheter” och ”Tillfällig vistelse” (korttidsboenden).

Detaljplanens syfte och innehåll

Den ursprungliga detaljplanen S220 från 1985 anger markanvändningen ”småindustri och kontor” men unders årens lopp har efterfrågan från marknaden ändrats och tidsbegränsade bygglov har getts för andra verksamheter inom området, främst skolor. Dessa bygglov håller nu på att gå ut, varför en ny detaljplan måste upprättas där dessa verksamheter långsiktigt bekräftas.

Ny detaljplan syftar till att ge området en mer varierad markanvändning där kontor och andra verksamheter kompletteras med skolor och korttidsboenden. Längs Enhagsvägen sparas en bred zon med mark som ej får bebyggas för att inte omöjliggöra en framtida spårväg längs Enhagsvägen. Byggrätterna justeras för att ge området en större flexibilitet.

Planområdet omfattar fastigheterna Svänghjulet 1-3, Kannringen 1-2, Ventilen 1-2 samt Roslags-Näsby 28:7.

Ny detaljplan går i linje med översiktsplanen där området anges som "Område med huvudsakligen arbetsplatser. " 

Planprocessen

Planen upprättas med normalt förfarande enligt PBL 2010:900 (innan jan 2015)

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 21 februari 2017. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga här på hemsidan, i kommunhusets entré, Stationsvägen 13 och på biblioteket i Täby centrum, Biblioteksgången 13.

För utbyte av information och synpunkter hölls ett öppet hus med drop-in den 23 augusti 2016. Något ytterligare offentligt samrådsmöte om detaljplanen avses inte hållas.

Har ni synpunkter på förslaget ska dessa ha inkommit skriftligt senast den 28 mars till Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange namn och adress samt Dnr SBN 2011/220-20.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag 2014-06-02 
Samråd 29 juni - 31 augusti 2016
Granskning 28 februari - 28 mars 2017
Antagande 2:a kvartalet 2017 (kommunfullmäktige) 
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-27