Start / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utbyggnad / Pågående detaljplaner / Kvarteren Skalden och Poeten, Täby kyrkby

Ny detaljplan för kvarteren Skalden och Poeten i Täby kyrkby

Under åren omkring 1950- 70-talen tillkom flera stora områden med grupphus­bebyggelse, Karlsundsområdet var ett av dom. I stället för att ge den enskilda tomten eller villafastigheten en egen byggrätt, gavs en sammanlagd exploate­ring för hela området. Problem uppstod sedan när man började bygga till husen och därigenom tog av den ge­mensamma byggrätten. När maximal byggrätt är uppnådd för området kan inga fler grannar bygga till sina hus och det uppstår en snedfördelning och orättvisa. Inom Karlslundsområdet finns det idag många tillbyggnader som avviker mot gällande detaljplan. Detta har gjort att behovet av att se över gällande detaljplan har bedömts som nödvändig.Detaljplanens syfte och innehåll

Syftet med ny detaljplan är att fördela en byggrätt på varje fastighet, se över möjligheten att kunna bygga ut samt att inarbeta de tidigare beslutade riktlinjerna.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2012-04-24 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över detaljplanen.

Detta med hänsyn till att tidigare bygglov till stor del har beviljats genom dispenser (före plan- och bygglagen 1987).

Avsikten är att skapa en ny rättsäker detaljplan, uppdaterad till aktuell lagstiftning. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Gällande stadsplan för aktuellt grupphusområde antogs 1974-05-17, S 118.

Planprocessen

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 10 april 2017 till Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange Dnr SBN 2015/317-20 samt ditt namn och din adress.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag 2012-04-24
Samråd 20 oktober -21 november 2016
Granskning 23 mars - 10 april 2017
Antagande 2:a kvartalet 2017
Laga kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till samhällsutvecklingskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till samhällsutvecklingskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-23