Planläggning av området kring Näsby slott

Planläggningen av området vid Näsby slott skapar möjlighet till utveckling av befintliga verksamheter, service, natur och park samt uppförande av nya bostäder.

Film om Näsby slott

Bild av Norra parken

Norra parken. Bild: Niam/Brunnberg&Forshed

Planförslaget

Planförslaget redovisar en variation av nya bostäder i en vacker miljö med ett kollektivtrafiknära läge. De planerade boendemiljöerna är utformade med respekt för områdets kultur- och miljövärden.Detaljplanen möjliggör även nya mötesplatser så som trädgårdscafé och lekplats. Bollplan och idrottshall ger förutsättningar för ett aktivt liv i området. De stora grönområdena ger möjlighet till att röra sig i området och njuta av platsens olika karaktärer.Samtidigt som området ska kunna utvecklas och göras tillgängligt för alla syftar detaljplanen till att skydda värdefulla kulturvärden. Planförslaget omfattar skydds- och varsamhetsbestämmelser som utgör ett komplement till Byggnadsminnets existerande skyddsbestämmelser enligt kulturminneslagen.

PlanprocessenPlanen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter jan 2015)

Under slutet av 2015 genomfördes en medborgardialog för att få in allmänhetens och närboendes synpunkter över hur de önskade att området kring Näsby slott ska utvecklas. Under 2016 har ett flertal olika utredningar upprättats för planområdet. Tillsammans utgör förstudien, utredningarna och dialogerna ett gediget planunderlag som ligger till grund för detaljplaneförslaget.

Samråd har pågått mellan den 22 november 2016 till den 10 januari 2017. För utbyte av information och synpunkter hölls öppet hus med drop-in vid fyra tillfällen under december 2016.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Förstudie 2013
Planuppdrag 2015-06-08
Dialog November 2015
Samråd 22 november - 10 januari 2017
Granskning 3:e kvartalet 2017
Antagande 4:e kvartalet 2017
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

Bakgrund

Fastighetsägaren till Näsby slott, NIAM, har inkommit till kommunen med förfrågan om att detaljplanelägga området för bostäder och verksamheter. Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö har beslutat (2015-06-08 § 35) om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. Stadsbyggnadskontoret har tidigare tagit fram en förstudie för området. 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-11