Planläggning av området kring Näsby slott

Planläggningen av området vid Näsby slott skapar möjlighet till utveckling av befintliga verksamheter, service, natur och park samt uppförande av nya bostäder.

Bild av Norra parken

Norra parken. Bild: Niam/Brunnberg&Forshed

Planförslaget

Planförslaget redovisar en variation av nya bostäder i en vacker miljö med ett kollektivtrafiknära läge. De planerade boendemiljöerna är utformade med respekt för områdets kultur- och miljövärden. Detaljplanen möjliggör även nya mötesplatser så som trädgårdscafé och lekplats. Bollplan och idrottshall ger förutsättningar för ett aktivt liv i området. De stora grönområdena ger möjlighet till att röra sig i området och njuta av platsens olika karaktärer. I och med den nya detaljplanen så kommer dessa grönytor samt vattenområdet att övergå i kommunalt ägo och bli allmänt tillgängliga. Samtidigt som området ska kunna utvecklas och göras tillgängligt för alla syftar detaljplanen till att skydda värdefulla kulturvärden. Planförslaget omfattar skydds- och varsamhetsbestämmelser som utgör ett komplement till Byggnadsminnets existerande skyddsbestämmelser enligt kulturminneslagen.

PlanprocessenPlanen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter jan 2015)

Under slutet av 2015 genomfördes en medborgardialog för att få in allmänhetens och närboendes synpunkter över hur de önskade att området kring Näsby slott ska utvecklas. Under 2016 upprättades flertal olika utredningar för planområdet. Tillsammans utgör förstudien, utredningarna och dialogerna ett gediget planunderlag som ligger till grund för samrådsförslaget. Vid årsskiftet 2016/2017 genomfördes ett samråd med samrådsmöten på Näsby slott i syfte att ge allmänheten och närboendes möjlighet att träffa representanter från kommunen och fastighetsägen samt lämna synpunkter på samrådsförslaget. Under våren 2017 har planförslaget revideras till ett granskningsförslag. 

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 20 juni 2017. Granskningen pågår mellan 14 augusti och 4 september 2017. Under granskningstiden finns planhandlingarna tillgängliga på kommunens hemsida, i kommunhusets entré samt på Näsbyparks bibliotek.

För utbyte av information och synpunkter inbjuder Täby kommun till öppet hus med drop-in den 22 augusti 2017, kl 15.00 – 19.00 och den 27 augusti 2017, kl 11-00 – 15.00 på Näsby slott. Från Täby kommun deltar politiker från stadsbyggnadsnämnden och tjänstemän från samhällsutvecklingskontoret. Representanter från fastighetsägaren och Silver Life kommer också finnas närvarande under öppna husen. Ingen föranmälan krävs.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Förstudie 2013
Planuppdrag 2015-06-08
Dialog November 2015
Samråd 22 november - 10 januari 2017
Granskning 14 augusti - 4 september 2017
Antagande 4:e kvartalet 2017
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

Bakgrund

Fastighetsägaren till Näsby slott, NIAM, har inkommit till kommunen med förfrågan om att detaljplanelägga området för bostäder och verksamheter. Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö har beslutat (2015-06-08 § 35) om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. Stadsbyggnadskontoret har tidigare tagit fram en förstudie för området. 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-08-11