Detaljplan för Arninge resecentrum - en ny station på Roslagsbanan

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för byggande av Arninge resecentrum. Täby kommun upprättar samtidigt en detaljplan för området och SL tar fram en järnvägsplan för Roslagsbanan, sträckan Hägernäs – Ullna Kvarnväg. Syftet med projektet är att utveckla handelsområdet och öka tillgängligheten för samtliga trafikanter i området.

Detaljplanens syfte och innehåll

Planens syfte är att skapa förutsättningar för en ny station på Roslagsbanan samlat med en busstrafiknod som ska göra det enkelt att byta mellan olika kollektiva färdsätt, men också underlätta för bilpendlare att parkera på en infartsparkering och ta tåget till och från Arninge resecentrum. Ett resecentrum på platsen är av regional betydelse och lokalt intresse, då den kollektiva knutpunkten kommer att gynna pendlare från grannkommunerna men också gynna kollektiva resenärer till och från handelsområdet.

Detaljplanen innehåller ytor för en resecentrumbyggnad och en bro som knyter samman de olika trafikslagen. Planen innehåller även kommunala gator som gör det möjligt att ta sig till resecentrum och busshållplatser.

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan i lagens mening och miljöfrågorna redovisas i planbeskrivningen.

Planprocess

Detaljplanen vann laga kraft 22 juli 2016.

Tidplan

Planuppdrag 2012 
Samråd 23 oktober - 20 november 2013
Granskning 9 juni - 7 juli 2014
Antagande KF 20/6
Laga kraft

2016-07-22

 

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-08-11