Planläggning för bostäder och verksamheter i Roslags-Näsby

Planområdet ligger i östra Roslags Näsby, söder om Centralvägen. Idag omfattas planområdet av detaljplan S 164 laga kraft 1979-05-01 som anger kontor och handel för fastigheten Sågtorp 2. Området prövas nu för möjligheten att uppföra flerbostadshus, studentbostäder samt kontor. Detta bidrar till att stärka platsen som en av entréerna till Täby och ger samtidigt ett tillskott av bostäder i centralt läge i Täby.

 

Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen prövar uppförande av flerbostadshus, studentbostäder kontor, förkola och ev. andra verksamheter inom Sågtorp 2. Gällande detaljplan anger kontor och handel för området men idag är det obebyggt.

Då den gällande stadsplanen S 164 upprättades var intentionen att utveckla Sågtorp till ett handels- och kontorsområde. Sedan slutet på 1990-talet har dock ett flertal detaljplaner upprättats med syfte att ändra detaljplanerna till en mer flexibel markanvändning genom att framförallt även tillåta bostäder.

Intentionen är att profilera området som en av entréerna till Täbys centrala delar d.v.s. Roslags-Näsby, Täby centrum och kommande exploateringen på Täby park (galoppfältet).

I planarbetet för Sågtorp 2 har gestaltningsfrågor stor vikt med tanke på placering av fastighten. Det finns dock en del utmaningar däribland bullerstörningar från Centralvägen som behöver hanteras för att möjliggära en bra bostadsmiljö.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Detaljplanen kommer att hanteras enligt processen för normalt förfarande. Projektet befinner sig i ett tidigt startskede, och preliminära tidplanen är enligt nedan.

Tidplan

Planuppdrag  2012-12-06
Samråd 2:a kvartalet 2018
Granskning 4:e kvartalet 2018
Antagande 2:a kvartalet 2019
Laga kraft

cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-12