Begäran om planbesked

I Plan- och bygglagen (PBL) regleras vilka åtgärder som kräver upprättande av detaljplan. Den som avser genomföra något som förutsätter en ny detaljplan eller ändring av befintlig detaljplan har möjlighet att hos kommunen begära planbesked. Kommunen ska inom 4 månader svara sökande om kommunen ställer sig positiv eller negativ till att pröva lämpligheten av den önskade förändringen med en ny detaljplan. Beslut om planbesked tas politiskt och kan inte överklagas.

Begäran om planbesked

Vem som helst kan begära planbesked men om sökande inte är fastighetsägare krävs dennes underskrift eller fullmakt. Begäran behandlas när kompletta handlingar (ifylld blankett, beskrivning av ärendet samt skisser) registrerats hos stadsbyggnadskontoret.

Tomtindelningar och fastighetsplaner gäller enligt nya PBL som en planbestämmelse om fastighetsindelningen i detaljplanen. För att pröva frågan om ändring eller upphävande av en sådan bestämmelse kan planbesked begäras. Begäran om planbesked skall lämnas in skriftligt och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet, omfattning och karaktär på byggnader och/eller anläggningar samt en karta på det området. För begäran av planbesked finns särskild blankett, se länk till höger.

När ska kommunen lämna besked

När en komplett begäran inkommit ska kommunen inom fyra månader lämna sitt ställningstagande till den föreslagna åtgärden i ett så kallat planbesked. Kommunen och den som gjort begäran kan komma överens om en annan tid, både kortare och längre.

Planbeskedets innehåll

Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete, ska kommunen i beskedet också ange när en ny detaljplan eller ändring/upphävande av gällande plan kan vara klar.

Om kommunen inte är beredd att inleda ett planarbete, ska kommunen ange skälen för det. Planbesked kan inte överklagas.

Kommunens bedömning grundar sig i plan- och bygglagens bestämmelser om när en detaljplan ska upprättas (Plan och bygglag 2010:900, kap 4). Utifrån detta görs en avstämning mot översiktsplanen, eventuell gällande detaljplan och annat planeringsunderlag såsom trafikstrategi, teknisk infrastruktur, hållbarhet etc. 

Avgift för planbesked

Avgift för planbesked för större mer komplexa planer där man kan förvänta sig ett utökat förfarandet (tidigare normalt planförfarande) utgår med 17 000 kr.

Avgift för planer, där omständigheterna är sådana att man kan förvänta sig standardförfarandet (tidigare enkelt planförfarande) utgår med 8 500 kr.

Återtaget ärende (efter påbörjad handläggning) 900 kr. 

Vid avslag debiteras 50% av full avgift enligt ovan.

Planavgift

Vid uppstart av planarbete undertecknas ett plankostnadsavtal mellan fastighetsägaren och kommunen. Det innebär att fastighetsägaren står för avgiften att upprätta detaljplanen, avgift tas ut enligt kommunens taxa.

Enskilda villafastigheter

Tidigare riktlinjer enligt översiktsplanen, "Vägledning för tomtdelning och byggande", upphörde att gälla 2013-01-01. Stadsbyggnadsnämndens beslut innebär att de planbestämmelser som står i gällande detaljplan gäller och att man i Täby kommun inte längre gör detaljplaner för enskilda villafastigheter eftersom det strider mot plan- och bygglagens grundläggande regler att detaljplan ska upprättas för sammanhållen bebyggelse. Täby kommun säger alltså nej till förfrågningar om att göra nya detaljplaner för enskilda villafastigheter i syfte att t.ex. ändra byggrätten eller möjliggöra avstyckningar. Undantag gäller för ändring eller upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser, då Täby kommun kommer att fortsätta göra detaljplaner för enskilda fastigheter såvida ändringen i övrigt är i linje med gällande detaljplan. Oberoende av stadsbyggnadsnämndens beslut att inte göra detaljplaner för enstaka villafastigheter har alla medborgare rätt att få sin begäran om planbesked prövad.

I dokumentet "Stadsbyggnadskaraktärer – riktlinjer för byggande och fastighetsförändringar i villa och grupphusområden", redovisas nämndens syn på hur utvecklingen kan ske i dessa områden. Det pågår ett arbete med att se över aktualiteten för gällande detaljplaner i villa och grupphusområden. Se länken"Förstudie renovering av detaljplaner", till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-09