Begäran om planbesked

I Plan- och bygglagen (PBL) regleras vilka åtgärder som kräver upprättande av detaljplan. Den som avser genomföra något som förutsätter en ny detaljplan eller ändring av befintlig detaljplan har möjlighet att hos kommunen begära planbesked. Kommunen ska inom 4 månader svara sökande om kommunen ställer sig positiv eller negativ till att pröva lämpligheten av den önskade förändringen med en ny detaljplan. Beslut om planbesked tas politiskt och kan inte överklagas.

Begäran om planbesked

Begäran om planbesked behandlas när kompletta handlingar (ifylld blankett, beskrivning av ärendet samt skisser) registrerats hos kommunen. Begäran ska vara underskriven av sökanden, men om sökanden är annan än fastighetsägare krävs dennes underskrift eller fullmakt. Om sökanden är en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening ska ett stämmobeslut (eller motsvarande) bifogas ansökan.

Tomtindelningar och fastighetsplaner gäller enligt nya PBL som en planbestämmelse om fastighetsindelningen i detaljplanen. För att pröva frågan om ändring eller upphävande av en sådan bestämmelse kan planbesked begäras. Begäran om planbesked skall lämnas in skriftligt och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet, omfattning och karaktär på byggnader och/eller anläggningar samt en karta på det området. För begäran av planbesked finns särskild blankett, se länk till höger.

När ska kommunen lämna besked

När en komplett begäran inkommit ska kommunen inom fyra månader lämna sitt ställningstagande till den föreslagna åtgärden i ett så kallat planbesked. Kommunen och den som gjort begäran kan komma överens om en annan tid, både kortare och längre.

Planbeskedets innehåll

Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete, ska kommunen i beskedet också ange när en ny detaljplan eller ändring/upphävande av gällande plan kan vara klar.

Om kommunen inte är beredd att inleda ett planarbete, ska kommunen ange skälen för det. Planbesked kan inte överklagas.

Kommunens bedömning grundar sig i plan- och bygglagens bestämmelser om när en detaljplan ska upprättas (Plan och bygglag 2010:900, kap 4). Utifrån detta görs en avstämning mot översiktsplanen, eventuell gällande detaljplan och annat planeringsunderlag såsom trafikstrategi, teknisk infrastruktur, hållbarhet etc. 

Avgift för planbesked

Kommunen tar ut en avgift för hantering av planbesked. Avgiften ska täcka kommunens självkostnader för handläggning och beror på vilken åtgärd som efterfrågas. Avgiften regleras i kommunens taxa för verksamhet enligt Plan- och bygglagen, se länk till höger

Planavgift

Vid uppstart av planarbete undertecknas ett plankostnadsavtal mellan fastighetsägaren och kommunen. Det innebär att fastighetsägaren står för avgiften att upprätta detaljplanen, avgift tas ut enligt kommunens taxa.

Enskilda villafastigheter

Tidigare riktlinjer enligt översiktsplanen, "Vägledning för tomtdelning och byggande", upphörde att gälla 2013-01-01. Stadsbyggnadsnämndens beslut innebär att de planbestämmelser som står i gällande detaljplan gäller och att man i Täby kommun inte längre gör detaljplaner för enskilda villafastigheter eftersom det strider mot plan- och bygglagens grundläggande regler att detaljplan ska upprättas för sammanhållen bebyggelse. Täby kommun säger alltså nej till förfrågningar om att göra nya detaljplaner för enskilda villafastigheter i syfte att t.ex. ändra byggrätten eller möjliggöra avstyckningar. Undantag gäller för ändring eller upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser, då Täby kommun kommer att fortsätta göra detaljplaner för enskilda fastigheter såvida ändringen i övrigt är i linje med gällande detaljplan. Oberoende av stadsbyggnadsnämndens beslut att inte göra detaljplaner för enstaka villafastigheter har alla medborgare rätt att få sin begäran om planbesked prövad.

I dokumentet "Stadsbyggnadskaraktärer – riktlinjer för byggande och fastighetsförändringar i villa och grupphusområden", redovisas nämndens syn på hur utvecklingen kan ske i dessa områden. Det pågår ett arbete med att se över aktualiteten för gällande detaljplaner i villa och grupphusområden. Se länken"Förstudie renovering av detaljplaner", till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-06