Vad är en detaljplan? Hur kan jag påverka?

En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplanen är juridiskt bindande vid prövning av bygglov. Mer information om detaljplaneprocessen finns i länken till Boverket i högerkolumnen.

En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess. Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan. I Täby omfattas nästan all bebyggelse av någon form av detaljplan. Den äldsta detaljplanen upprättades år 1932 och heter V1, Viggbyholm. Eftersom byggnadslagstiftningen har ändrats under åren, varierar detaljplanernas innehåll och omfattning.

Du som vill förvärva eller bebygga en fastighet ska alltid kontrollera vilken detaljplan som gäller, här hittar du alla gällande detaljplaner. Du behöver denna som underlag när du planerar för t ex en tillbyggnad och ska upprätta bygglovshandlingar.

En detaljplan ska upprättas för att pröva om en förslagen markanvändning är lämplig. Det kan handla om enstaka ny byggnad, sammanhållen ny bebyggelse eller om ändrad användning av befintlig bebyggelse.

Ändringar av Plan- och bygglagen som träder i kraft 1 januari 2015

Plan- och bygglagen har förändrats och det innebär att några nya begrepp introduceras. Detaljplaner som börjar sin handläggning efter den 1 januari 2015 får nya förfaranden. Det som tidigare var enkelt planförfarande blir standardförfarande. Det tidigare normala planförfarandet kallas i fortsättningen för utökat planförfarande.

Detaljplaner som påbörjats innan första januari 2015 handläggs enligt PBL 2010:900 behåller sina gamla förfaranden dvs. enkelt- respektive normalt planförfarande.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-22