Översiktlig planering i Täby kommun

Den kommunomfattande översiktsplanen ska tillsammans med fördjupade översiktsplaner för olika områden och övergripande program ge stöd för mer detaljerad planering. 

Hur bebyggelsen utvecklas i vår kommun och hur mark- och vattenområden ska användas, är frågor som berör alla som bor eller arbetar i Täby. Oavsett om det gäller planering av helt nya områden eller förändringar i gamla, har stadsbyggnadskontoret till uppgift att väga samman allmänna och enskilda intressen.

Plan- och bygglagen (PBL) är det regelverk som hur dessa frågor ska hanteras i kommunernas fysiska planering. I Täby ansvarar kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden för den fysiska planeringen. Stadsbyggnadskontoret är den förvaltning som har till uppgift att rent praktiskt utföra det som politikerna har beslutat.

Täby kommuns översiktsplan Det nya Täby 2010-2030 visar grunddragen i kommunens framtida markanvändning och bebyggelseutveckling. Planen är inte juridiskt bindande med är ett viktigt strategiskt instrument och underlag vid beslut och användning av mark- och vattenområden. Översiktsplanen kan ytterligare bearbetas och fördjupas för delområden i kommunen. Det kallas då fördjupning av översiktsplanen, vilken ska utgöra ett tydligare underlag inför kommande detaljplanearbeten och uppdrag inom kommunen. Fördjupningar av översiktsplanen, liksom den kommunövergripande översiktsplanen, ska antas av kommunfullmäktige.

Fördjupade översiktsplaner har antagits för  Arninge-Ullna. Planen lägger grund för utvecklingen av Arninge-Ullna till en blandad stadsdel där arbetsplatser, handel och bostäder vävs samman till en helhet, mer information till vänster

Nu har arbetet med en fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna påbörjats, mer information till vänster.

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2015-06-26