Nordöstra delen av Byle

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad med ca 130 nya bostäder varav drygt 100 kommer att bestå av friliggande villor och övriga utgörs av lägenheter i mindre flerbostadshus.

En helt ny vägsträckning utgör planområdets tillfart från Jarlabankes väg i söder upp till Odensvägen. Tillfartsvägen, som getts namnet Byle allé, utformas som en alléplanterad gata med dubbla gång- och cykelbanor. Byle allé fortsätter norrut genom planområdet upp till Valhallavägen. I förlängningen av Byle allé finns möjlighet att bygga ut bussgata.

En ny vägsträckning för biltrafik är utbyggd från Valhallavägen upp till kommungränsen. Centralt i planområdet finns ett genomgående naturstråk i nord-sydlig riktning. Vid Bergtoravägen bevaras ett naturområde. Inom planområdet finns två tomter för skola/förskola. I området har kommunalt VA-nät byggts ut.

Försäljning

De obebyggda fastigheterna i detta område har tidigare till stor del ägts av Täby Fastighets AB. Bolagets villatomter har sålts via mäklare.Täby Fastighets AB har också sålt mark för uppförande av flerbostadshus med hyresrätter och mark för friliggande villor till företaget BoTrygg AB. Markförsäljningarna inom planområdet är avslutade.

Fastighetsbildning

Fastighetsplaner har upprättats kvartersvis av lantmäterimyndigheten på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Ansökan om ny- eller ombildning av fastigheter sker efter skriftlig ansökan till Lantmäterimyndigheten i Täby. Se länk till höger.

Gatukostnader

Då gator och andra allmänna platser inom området är färdigställda kommer kommunen debitera gatukostnader. Debitering sker utifrån de faktiska kostnader som uppstår vid utbyggnaden och debiterades under sommaren 2010.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2015-11-11